Đối tượng quảng cáo

Với Ads Automation, người dùng có thể đồng bộ các tập audience từ CDP lên các nền tảng quản lý Ads.

Thêm mới đối tượng

Phiên bản beta hỗ trợ 2 dạng đối tượng:

  • Đối tượng chọn lọc (Custom Audience).
  • Đối tượng tương tự (Lookalike Audience).

Đối tượng chọn lọc

Trên giao diện Đối tượng, chọn + Đối tượng mới.

Bước 1: Chọn Đối tượng chọn lọc. Màn hình hiển thị cửa sổ popup.

Bước 2: Nhập nội dung tương ứng.

Bước 3: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Hệ thống hiển thị cửa số popup thông báo tạo đối tượng thành công và gửi email báo cáo kết quả về email của người dùng.

  • Nhập từ file excel.

Upload tập đối tượng mới từ file danh sách profile

Bước 1: Tải danh sách mẫu về máy và điền thông tin càng chi tiết càng tốt.

Lưu ý: Trong đó mỗi profile bắt buộc phải có ít nhất 1 trong 2 trường định danh là số điện thoại hoặc email.

Bước 2: Đặt tên tập đối tượng.

Bước 3: Chọn tài khoản Quảng cáo.

Bước 4: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

  • Lọc theo tiêu chí.

Lọc theo bộ lọc có sẵn/tập profile đã lưu trên hệ thống Mobio.

Bước 1: Đặt tên tập đối tượng.

Bước 2: Chi tiết tập đối tượng.

Chọn + Thêm event (nếu có).

Bộ lọc Phát sinh event

Chọn Lọc Profile:

Các điều kiện lọc bao gồm: Tất cả profile, profile thỏa mãn điều kiện được chọn, Tập Profile đã lưu.

  • Khi lựa chọn lọc với điều kiện Tất cả profiles, hệ thống sẽ lấy tất cả các profile đang có trên CDP.
  • Khi lựa chọn lọc với điều kiện Profile thỏa mãn điều kiện được chọn, hệ thống sẽ lấy tập profile sẽ thỏa mãn các điều kiện mà người dùng đã chọn.
  • Khi lựa chọn lọc với điều kiện Tập Profile đã lưu, hệ thống sẽ lấy tập profile sẽ thỏa mãn theo các tập Profile đã lưu sẵn với các điều kiện tương ứng.

Sau khi chọn được điều kiện lọc thỏa mãn → chọn Áp dụng bộ lọc.

Bước 3: Chọn tài khoản Quảng cáo.

Bước 4: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Đối tượng Lookalike

  • Đối tượng lookalike mới.

Trên giao diện Đối tượng, chọn + Đối tượng mới → chọn Đối tượng lookalike → Màn hình hiển thị cửa sổ popup.

Bước 1: Đặt tên tập đối tượng.

Bước 2: Chọn đối tượng mẫu.

Bước 3: Chọn tài khoản Quảng cáo.

Bước 4: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Hệ thống hiển thị cửa số popup thông báo tạo đối tượng thành công và gửi email báo cáo về email người dùng.

  • Đối tượng lookalike theo tập Đối tượng chọn lọc.

Trên giao diện Đối tượng, bên cạnh tập Đối tượng chọn lọc → chọn Tạo đối tượng Lookalike → Màn hình hiển thị cửa sổ popup để thao tác tạo tập đối tượng như các bước trên.

Xóa tập đối tượng

Xóa 1 tập đối tượng

Bên cạnh tập đối tượng muốn xóa, nhấn nút Xóa → Màn hình hiển thị cửa sổ popup xác nhận → Chọn Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

Xóa nhiều tập đối tượng cùng lúc

Tích vào ô vuông bên cạnh các tập đối tượng muốn xóa, chọn thao tác Xóa ở dòng thông báo phía dưới màn hình → hiển thị cửa sổ popup xác nhận → Chọn Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top