Tài khoản, Quyền – Role & Chính sách tài khoản

Phần này giúp người dùng phân quyền quản trị phù hợp với sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp và tạo tài khoản với quyền lợi tương ứng.

Khái niệm cần lưu ý

Tính năng Phân quyền quản trị cho phép người dùng tạo thêm user (tài khoản người dùng) khác và cấp các loại quyền sử dụng tính năng trên phần mềm.

 • Tài khoản: là tài khoản dành cho 1 nhân sự của doanh nghiệp sử dụng phần mềm. MOBIO khuyến nghị người dùng không đăng nhập 1 tài khoản cùng 1 lúc trên nhiều máy tính khác nhau. Một tài khoản có thể được phân nhiều nhóm quyền.
 • Nhóm quyền: là một nhóm quyền truy cập, thao tác các tính năng trên hệ thống MOBIO. Nhóm quyền giúp doanh nghiệp dễ dàng phân quyền cho các tài khoản thuộc các bộ phận khác nhau sử dụng đúng những tính năng phù hợp với họ.
 • Tài khoản admin: là tài khoản mặc định luôn có đủ tính năng nằm trong gói sản phẩm của MOBIO.

Nhóm quyền

Tính năng này sẽ cho phép tạo các nhóm quyền với phân quyền sử dụng tính năng khác nhau phù hợp với mô hình vận hành của doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập tính năng

(1) Chọn vào biểu tượng Cài đặt

(2) Chọn Cài đặt doanh nghiệp

Bước 2: Truy cập Phân quyền quản trị → Chọn Quyền – Role 

Thêm nhóm quyền mới

Bước 1: Bấm + Quyền mới màn hình hiển thị cửa sổ popup.

Bước 2: Điền thông tin chung, gồm Tên nhóm quyền & mô tả.

Bước 3: Chọn chức năng được phép sử dụng theo từng module trên hệ thống MOBIO. Mỗi chức năng có thể bao gồm 4 quyền cơ bản: tạo mới, xem, sửa, xóa.

 • Account: phân quyền tài khoản
 • Marketing: bao gồm Marketing Automation, Journey Builder
 • Ads: module Ad Automation
 • Sales: module Sales
 • Toolkits: bao gồm Landing page, hướng dẫn verify domain, cấu hình Dashboard, cấu hình bộ lọc
 • Tags: bao gồm Tag profile và Tag phân loại công việc
 • Chat tool: cấu hình Web live chat
 • Social: module Online & Mạng xã hội
 • Statistics: mục Thống kê, bao gồm báo cáo Voucher và đánh giá sau giao dịch
 • App Mobio: quản lý tính năng của Mobile App được tích hợp với MOBIO
 • Chính sách Loyalty: module Loyalty
 • Profiling: module CDP
 • Call Center: module Tổng đài
 • Product Library: quản lý thông tin sản phẩm
 • Ticket: module Ticket
 • Dashboard: trang chủ
 • Landing page
 • Voucher
 • Portal
 • Brand and Location: mục Thương hiệu và Địa điểm
 • Team Manager: quản lý Team

Bước 4: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Sửa nhóm quyền

Tại nhóm quyền muốn sửa, chọn Sửa nhanh giao diện hiển thị cửa sổ popup để chỉnh sửa nhóm quyền bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Xóa nhóm quyền

Tại nhóm quyền muốn xóa, chọn Xóa giao diện hiển thị cửa sổ pop-up yêu cầu xác nhận lần cuối trước khi xóa bấm Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

Lưu ý: Xoá nhóm quyền sẽ đồng thời gỡ nhóm quyền khỏi tất cả các tài khoản đang được gán.

Quản trị tài khoản

Bước 1: Truy cập tính năng

(1) Chọn vào biểu tượng Cài đặt

(2) Chọn Cài đặt doanh nghiệp

Bước 2: Chọn Phân quyền quản trị → Chọn Tài khoản quản trị

Thêm tài khoản mới

Bước 1: Bấm + Tài khoản mới màn hình hiển thị cửa sổ popup.

Bước 2: Điền thông tin chung.

Bước 3: Đặt mật khẩu.

 • Cách 1: Tự đặt mật khẩu với các lưu ý kèm theo.
 • Cách 2: Sinh mật khẩu tự động từ hệ thống.

Bước 4: Chọn nhóm quyền.

Bước 5: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Sửa tài khoản

Tại tài khoản muốn sửa, chọn Sửa nhanh giao diện hiển thị cửa sổ popup để chỉnh sửa tài khoản (không sửa được Thương hiệu & Tên tài khoản) → bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Xóa tài khoản

Tại tài khoản muốn xóa, chọn Xóa → giao diện hiển thị cửa sổ popup yêu cầu xác nhận lần cuối trước khi xóa → bấm Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

Xoá tài khoản sẽ đồng thời gỡ tài khoản khỏi tất cả các nội dung đang được gán.

Chính sách tài khoản

Tính năng này sẽ cho phép cấu hình quy tắc thiết lập mật khẩu, các ký tự cần có và độ dài của tên tài khoản và mật khẩu mật khẩu.

Bước 1: Truy cập tính năng

(1) Chọn vào biểu tượng Cài đặt

(2) Chọn Cài đặt doanh nghiệp

Bước 2: Điền các thông tin về giới hạn ký tự và thiết lập về đăng nhập tài khoản

Hoàn thành việc cấu hình chính sách tài khoản.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top