Cách thêm file vào Thư viện Media

Là nơi lưu trữ, phân loại theo nhu cầu các file được người dùng tải lên và có thể chọn file từ kho ở các khu vực cho phép việc upload.

Bước 1: Chọn Thêm thư mục mới ➡ Nhập nội dung trong Thư mục ➡ ấn Lưu

Bước 2: Chọn Thêm file mới ➡ Chọn thư mục ➡ Kéo, thả, click để thêm file ảnh theo định dạng yêu cầu ➡ Lưu

Lưu ý: Mỗi file ảnh đều cần phải có Thư mục chung.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top