Trường cá nhân hóa Journey Builder

Trường cá nhân hóa Journey Builder giúp người dùng tạo các trường thông tin linh hoạt theo nhu cầu và theo đặc thù ngành nghề của từng doanh nghiệp.

Tạo Trường cá nhân hóa mới

Trên Side menu, chọn mục Marketing ➡ chọn Journey Builder  ➡ chọn Trường cá nhân hóa Journey Builder.

Trên giao diện, ấn + Trường cá nhân hóa mới ➡ hệ thống hiển thị pop-up điền thông tin trường mới.

Xác định theo điều kiện

Giá trị của trường cá nhân hóa được xác định theo các điều kiện mà người dùng lựa chọn.

Bước 1: Chọn trường gốc.

Bước 2: Chọn điều kiện xác định giá trị của trường cá nhân hóa theo nhu cầu.

Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất.

Xác định theo công thức

Giá trị của trường cá nhân hóa được xác định theo công thức +/-.

Bước 1: Lựa chọn thành phần của công thức là một giá trị cụ thể (số cố định) hay một trường thông tin (có giá trị là số)

Bước 2: Chọn trường thông tin hoặc nhập giá trị số cụ thể theo nhu cầu. Có thể ấn + Thêm phép tính để thêm các phép cộng trừ khác ngoài các phép trên.

Bước 3: Ấn Lưu để ghi nhận trường mới.

Sửa/ Xóa trường cá nhân hóa

Bước 1: Di chuột vào trường cá nhân hóa cần sửa/ xóa ➡ hiện nút Sửa/ Xóa.

Bước 2: Ấn vào các nút Sửa/ Xóa theo nhu cầu ➡ hệ thống hiển thị pop-up tương ứng. 

Người dùng có thể gạt nút switch màu xanh ở cột hiển thị để ẩn trường thông tin.

Bước 3: Ấn Lưu hoặc Đồng ý để áp dụng thao tác.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top