Trường tùy biến

Giúp doanh nghiệp tùy biến profile cá nhân, profile công ty, đơn hàng và sản phẩm.

Profiles

Thêm mới Trường tùy biến

Trường tùy biến với đa dạng lựa chọn kiểu hiển thị thông tin và dữ liệu sẽ giúp người dùng tạo các trường thông tin Profile linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập tính năng, Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt cho doanh nghiệp.

Bước 2: Truy cập Trường tùy biến → Chọn Profile → Chọn + Trường thông tin mới.

Bước 3: Điền thông tin chung.

Tạo trường thông tin mới

Bước 4: Chọn kiểu dữ liệu và kiểu hiển thị.

Các kiểu hiển thị trường thông tin

Lưu ý:
– Sau khi ấn Lưu, kiểu hiển thị sẽ không thay đổi được.

Bước 5: Thêm nội dung cho trường dữ liệu (không áp dụng bước này nếu chọn kiểu Single line text hoặc Time picker).

Hệ thống có thể ghi nhận:

  • 2 loại dữ liệu: text (gồm chữ hoặc số) và ngày tháng.
  • 7 kiểu hiển thị: Cho phép chọn nhiều giá trị cùng lúc (multiple-line & checkboxes) và chỉ cho phép chọn 1 giá trị (single-line, radio, time-picker).

Bước 6: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Xem Trường tùy biến

Bấm vào tên trường thông tin tùy biến muốn xem, màn hình mở giao diện thông tin chi tiết. 

Sửa Trường tùy biến

Cách 1: Chọn nút Sửa trên trường tin muốn sửa.

Màn hình sửa chi tiết trường thông tin Profile

Cách 2: Ấn Sửa tại giao diện chi tiết trường thông tin.

Xóa Trường tùy biến

Cách 1: Chọn nút Xóa trên trường tin muốn sửa.

Cách 2: Ấn Xoá tại giao diện chi tiết trường thông tin.

Lưu ý:

– Bạn chỉ có thể xóa những trường thông tin thuộc Nhóm tùy biến.

– Sau khi trường thông tin bị xóa, dữ liệu tại trường thông tin này (nếu có) sẽ bị xóa khỏi tất cả các Profile.

– Bạn sẽ không thể khôi phục lại các trường thông tin đã bị xóa.

Công ty

Trường tùy biến với đa dạng lựa chọn kiểu hiển thị thông tin và dữ liệu công ty sẽ giúp người dùng tạo các trường thông tin linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Thêm mới Trường tùy biến

Nền tảng Mobio hiện tại đang có sẵn khoảng 40 trường thông tin cơ bản và phù hợp với mọi loại ngành nghề. Ngoài các trường thông tin có sẵn trên, người dùng có thể thao tác thêm các trường mới phù hợp với nghiệp vụ của doanh nghiệp mình. Các trường này sau đó được liệt kê trong bộ Nhóm tùy biến.

Cách thêm mới Trường tùy biến:

Bước 1: Truy cập tính năng Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt cho doanh nghiệp.

Bước 2: Truy cập Trường tùy biến → Chọn Công ty → Chọn + Trường thông tin mới.

Bước 3: Điền thông tin chung.

Tạo trường thông tin mới
Tạo trường thông tin mới

Bước 4: Chọn kiểu dữ liệu và kiểu hiển thị.

Các kiểu hiển thị trường thông tin

Lưu ý:
– Sau khi ấn Lưu, kiểu hiển thị sẽ không thay đổi được.

Bước 5: Thêm nội dung cho trường dữ liệu (không áp dụng bước này nếu chọn kiểu Single line text hoặc Time picker)

Hệ thống có thể ghi nhận:

  • 2 loại dữ liệu: text (gồm chữ hoặc số) và ngày tháng.
  • 7 kiểu hiển thị: Cho phép chọn nhiều giá trị cùng lúc (multiple-line & checkboxes) và chỉ cho phép chọn 1 giá trị (single-line, radio, time-picker).

Bước 6: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Xem Trường tùy biến

Bấm vào tên trường thông tin tùy biến muốn xem, màn hình mở giao diện thông tin chi tiết. 

Sửa Trường tùy biến

Cách 1: Chọn nút Sửa trên trường tin muốn sửa.

Màn hình sửa chi tiết trường thông tin Công ty

Cách 2: Ấn Sửa tại giao diện chi tiết trường thông tin.

Xóa Trường tùy biến

Cách 1: Chọn nút Xóa trên trường tin muốn sửa.

Cách 2: Ấn Xoá tại giao diện chi tiết trường thông tin.

Lưu ý:

– Bạn chỉ có thể xóa những trường thông tin thuộc Nhóm tùy biến.

– Sau khi trường thông tin bị xóa, dữ liệu tại trường thông tin này (nếu có) sẽ bị xóa khỏi tất cả các Công ty.

– Bạn sẽ không thể khôi phục lại các trường thông tin đã bị xóa.

Đơn hàng

Bên cạnh những trường thông tin được cấu hình sẵn trên hệ thống, doanh nghiệp có thể tạo những trường thông tin tùy biến cho đơn hàng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập tính năng Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt cho doanh nghiệp.

Bước 2: 

  • Truy cập Trường tùy biến → Chọn Đơn hàng, chọn + Trường thông tin mới để tạo trường tùy biến mới.
  • Người dùng cấu hình ở 3 khu vực bao gồm: Thông tin chung, Kiểu hiển thị & kiểu dữ liệu và Nơi hiển thị trường thông tin.

Bước 3: Sau khi cấu hình xong, người dùng ấn Lưu để tạo trường thông tin mới và hoàn thiện tùy biến Đơn hàng.

Trườn tùy biến Đơn hàng sau khi tạo

Lưu ý:

– Sau khi ấn Lưu, kiểu hiển thị sẽ không thay đổi được.

– Bạn chỉ có thể xóa những trường thông tin thuộc Nhóm tùy biến.

– Sau khi trường thông tin bị xóa, dữ liệu tại trường thông tin này (nếu có) sẽ bị xóa khỏi tất cả các Công ty.

– Bạn sẽ không thể khôi phục lại các trường thông tin đã bị xóa.

Thao tác thêm mới/xem/sửa/xóa trường tùy biến Đơn hàng cũng tương tự như với trường tùy biến Công ty và Profile.

Ticket

Bên cạnh những trường thông tin được cấu hình sẵn trên hệ thống, doanh nghiệp có thể tạo những trường thông tin tùy biến cho phiếu Ticket phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập tính năng Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt cho doanh nghiệp.

Bước 2: Truy cập Trường tùy biến → Chọn Ticket, chọn + Trường thông tin mới để tạo trường tùy biến mới.

  • Người dùng cấu hình ở 3 khu vực bao gồm: Thông tin chung, Kiểu hiển thị & kiểu dữ liệu và Nơi hiển thị trường thông tin

Bước 3: Sau khi cấu hình xong, người dùng ấn Lưu để tạo trường thông tin mới và hoàn thiện tùy biến Ticket.

Trường tùy biến Ticket sau khi tạo

Lưu ý:

– Sau khi ấn Lưu, kiểu hiển thị sẽ không thay đổi được.

– Bạn chỉ có thể xóa những trường thông tin thuộc Nhóm tùy biến.

– Sau khi trường thông tin bị xóa, dữ liệu tại trường thông tin này (nếu có) sẽ bị xóa khỏi tất cả các Ticket.

– Bạn sẽ không thể khôi phục lại các trường thông tin đã bị xóa.

Thao tác thêm mới/xem/sửa/xóa trường tùy biến Ticket cũng tương tự như với trường tùy biến Công ty và Profile.

Sản phẩm

Bên cạnh những trường thông tin được cấu hình sẵn trên hệ thống, doanh nghiệp có thể tạo những trường thông tin tùy biến cho sản phẩm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập tính năng Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt cho doanh nghiệp.

Bước 2: Trường tùy biến → Chọn Sản phẩm → Chọn + Trường thông tin mới

Danh sách các trường thông tin
  • Người dùng cấu hình ở 3 khu vực bao gồm: Thông tin chung, Kiểu hiển thị & kiểu dữ liệu và Nơi hiển thị trường thông tin

Bước 3: Sau khi cấu hình xong, người dùng ấn Lưu để tạo trường thông tin mới và hoàn thiện tùy biến Sản phẩm.

Trường tùy biến Sản phẩm sau khi tạo

Lưu ý:
– Sau khi ấn Lưu, kiểu hiển thị sẽ không thay đổi được.
– Bạn chỉ có thể xóa những trường thông tin thuộc Nhóm tùy biến.
– Sau khi trường thông tin bị xóa, dữ liệu tại trường thông tin này (nếu có) sẽ bị xóa khỏi tất cả các Sản phẩm.
– Bạn sẽ không thể khôi phục lại các trường thông tin đã bị xóa.

Thao tác thêm mới/xem/sửa/xóa trường tùy biến Sản phẩm cũng tương tự như với trường tùy biến Công ty và Profile.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top