Đối tượng

Thiết lập và cấu hình hiển thị profiles, công ty, đơn hàng, sản phẩm, địa điểm, tags.

Profile

Tính năng này cho phép thiết lập các cấu hình mặc định của Profile.

Để truy cập tính năng người Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu.

Sau đó, tại khu vực Quản lý dữ liệu, lựa chọn Đối tượng → Chọn Profiles. Ở đây, hệ thống đã chia ra làm cấu phần để người dùng cấu hình bao gồm: Thiết lập dữ liệu, Cấu hình hiển thị Kiểm tra Profiles đồng ý nhận thông tin quảng cáo.

Thiết lập dữ liệu

Khi click chọn Trường tùy biến Profile hệ thống sẽ chuyển tới giao diện tính năng Trường tùy biến Profile, cho phép người dùng tạo, sửa, xóa trường tùy biến của Profile.

Xem hướng dẫn Trường tùy biến Profiles

Cấu hình hiển thị

(1) Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Profile: Quy định các trường thông tin cần có khi tạo mới Profile.

Bước 1: Người dùng lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị khi sửa profile ở cột bên tay trái.

Bước 2:

 • Trừ các trường mặc định, người dùng ấn chọn biểu tượng dấu X để gỡ 1 số trường thông tin đã chọn hoặc lựa chọn Gỡ tất cả các trường thông tin.
 • Lựa chọn các trường thông tin bắt buộc hoặc không bắt buộc phải điền khi tạo mới Profile.
 • Người dùng có thể thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của trường thông tin.

Bước 3: Ấn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất cấu hình.

(2) Trường thông tin khi sửa Profile: Quy định các trường thông tin cần có khi sửa Profile.

Các bước thao tác cấu hình trường thông tin khi sửa Profile cũng tương tự như với Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Profile.

Kiểm tra Profile nhận thông tin quảng cáo

Bước 1: Chọn Sửa để điều chỉnh cấu hình tính năng.

Bước 2: Chọn Lưu để hoàn tất cấu hình.

Công ty

Tính năng này sẽ cho phép cấu hình các thiết lập mặc định của tính năng quản lý dữ liệu Công ty.

Để truy cập tính năng người Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu.

Sau đó, tại khu vực Quản lý dữ liệu, lựa chọn Đối tượng → Chọn Công ty. Ở đây, hệ thống đã chia ra làm cấu phần để người dùng cấu hình bao gồm: Thiết lập dữ liệu Cấu hình hiển thị.

Thiết lập dữ liệu

Khi click chọn Trường tùy biến Công ty, Hệ thống sẽ chuyển tới giao diện tính năng Trường tùy biến Công ty, cho phép người dùng tạo, sửa, xóa trường tùy biến của Công ty.

Xem hướng dẫn Trường tùy biến Công ty

Cấu hình hiển thị

(1) Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Công ty: Quy định các trường thông tin cần có khi tạo mới Công ty.

Bước 1: Người dùng lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị khi sửa profile ở cột bên tay trái.

Bước 2:

 • Trừ các trường mặc định, người dùng ấn chọn biểu tượng dấu X để gỡ 1 số trường thông tin đã chọn hoặc lựa chọn Gỡ tất cả các trường thông tin.
 • Lựa chọn các trường thông tin bắt buộc khi tạo mới công ty.
 • Người dùng có thể thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của trường thông tin.

Bước 3: Ấn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất cấu hình.

(2) Trường thông tin hiển thị khi sửa Công ty: Quy định các trường thông tin cần có khi sửa Công ty.

Các bước thao tác cấu hình trường thông tin khi sửa Công ty cũng tương tự như với Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Công ty

Đơn hàng

Thiết lập dữ liệu

Khi click chọn Trường tùy biến Đơn hàng hệ thống sẽ chuyển tới giao diện tính năng Trường tùy biến Đơn hàng, cho phép người dùng tạo, sửa, xóa trường tùy biến của Đơn hàng.

Để truy cập tính năng người Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu.

Sau đó, tại khu vực Quản lý dữ liệu, lựa chọn Đối tượng → Chọn Đơn hàng. Ở đây, hệ thống đã chia ra làm cấu phần để người dùng cấu hình bao gồm: Thiết lập dữ liệu Cấu hình hiển thị.

Xem hướng dẫn Trường tùy biến Đơn hàng

Cấu hình hiển thị

(1) Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Đơn hàng: Quy định các trường thông tin cần có khi tạo mới Đơn hàng.

Bước 1: Người dùng lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị khi sửa profile ở cột bên tay trái.

Bước 2:

 • Trừ các trường mặc định, Người dùng ấn chọn biểu tượng dấu X để gỡ 1 số trường thông tin đã chọn hoặc lựa chọn Gỡ tất cả các trường thông tin.
 • Lựa chọn các trường thông tin bắt buộc khi tạo mới Đơn hàng.
 • Người dùng có thể thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của trường thông tin.

Bước 3: Ấn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất cấu hình.

(2) Trường thông tin khi sửa Đơn hàng: Quy định các trường thông tin cần có khi sửa Đơn hàng.

Các bước thao tác cấu hình trường thông tin khi sửa Đơn hàng cũng tương tự như với Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Đơn hàng

Cấu hình dọn dẹp và Archive Đơn hàng

Để giải phóng tài nguyên vận hành, sau một khoảng thời gian kể từ khi Đơn hàng chuyển về trạng thái được chọn, hệ thống sẽ thực hiện Archive Đơn Hàng. Những đơn hàng đã Archive sẽ vẫn được tính trên các báo cáo Sale, trừ báo cáo Pipeline bán hàng.

Lưu ý: Sau khi Archived, người dùng sẽ không xem được thông tin chi tiết và các hoạt động liên quan đến Đơn Hàng.

Ở trạng thái mặc định, Đơn hàng sẽ bị Archive sau 180 Ngày kể từ khi được chuyển đến trạng thái Thành công hoặc Thất bại, tuy nhiên người dùng có thể chỉnh sửa con số “180” này theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập Cài đặt -> Cài đặt cho Doanh nghiệp -> Đối tượng -> Đơn hàng.

Bước 2: Ở mục Cấu hình dọn dẹp và Archive Đơn hàng, chọn Sửa.

Bước 3: Điền số ngày mà người dùng mong muốn để Archive Đơn hàng. Hệ thống cho phép cấu hình ngày Archive tối thiểu 90 ngày và tối đa 2000 ngày.

Bước 4: Chọn Trạng thái đơn hàng mà khi chuyển sang trạng thái đó, đơn hàng sẽ được archive sau khoảng thời gian được cấu hình phía trên.

Bước 5: Ấn Lưu để hoàn tất cấu hình.

Đơn hàng sau khi được Archive sẽ không còn hiển thị trong module Sale nữa. Tuy nhiên, ở mục chi tiết của các đối tượng liên quan như Profile, Ticket, Công ty,… các đơn hàng này vẫn sẽ được hiển thị dưới dạng text để người dùng tra cứu.

Ticket

Tính năng này sẽ cho phép cấu hình các thiết lập mặc định của phiếu Ticket.

Để truy cập tính năng người dùng chọn Cài đặt → Chọn Cài đặt cho Doanh nghiệp.

Sau đó, tại khu vực Quản lý dữ liệu, lựa chọn Đối tượng → Chọn Ticket. Ở đây, hệ thống đã chia ra làm cấu phần để người dùng cấu hình bao gồm: Thiết lập dữ liệu Cấu hình hiển thị.

Thiết lập dữ liệu

Khi click chọn Trường tùy biến Ticket hệ thống sẽ chuyển tới giao diện tính năng Trường tùy biến Ticket, cho phép người dùng tạo, sửa, xóa trường tùy biến của Ticket.

Xem hướng dẫn Trường tùy biến Ticket

Cấu hình hiển thị

(1) Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Ticket: Quy định các trường thông tin cần có khi tạo mới Ticket.

Bước 1: Người dùng lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị khi sửa profile ở cột bên tay trái.

Bước 2:

 • Người dùng ấn chọn biểu tượng dấu X để gỡ 1 số trường thông tin đã chọn hoặc lựa chọn Gỡ tất cả các trường thông tin.
 • Lựa chọn các trường thông tin bắt buộc khi tạo mới Đơn hàng.
 • Người dùng có thể thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của trường thông tin.

(2) Trường thông tin khi sửa Ticket: Quy định các trường thông tin cần có khi sửa Đơn hàng.

Các bước thao tác cấu hình trường thông tin khi sửa Ticket cũng tương tự như với Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Ticket.

Sản phẩm

Tính năng này sẽ cho phép cấu hình các thiết lập mặc định của Sản phẩm.

Để truy cập tính năng người Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu.

Sau đó, tại khu vực Quản lý dữ liệu, lựa chọn Đối tượng → Chọn Sản phẩm. Ở đây, hệ thống đã chia ra làm cấu phần để người dùng cấu hình bao gồm: Thiết lập dữ liệu Cấu hình hiển thị.

Thiết lập dữ liệu

Khi click chọn Trường tùy biến Sản phẩm → Hệ thống sẽ chuyển tới giao diện tính năng Trường tùy biến Sản phẩm, cho phép người dùng tạo, sửa, xóa trường tùy biến của Sản phẩm.

Xem hướng dẫn Trường tùy biến Sản phẩm

Cấu hình hiển thị

(1) Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Sản phẩm: Quy định các trường thông tin cần có khi tạo mới Profile

Bước 1: Người dùng lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị khi sửa profile ở cột bên tay trái.

Bước 2:

 • Người dùng ấn chọn biểu tượng dấu X để gỡ 1 số trường thông tin đã chọn hoặc lựa chọn Gỡ tất cả các trường thông tin.
 • Lựa chọn các trường thông tin bắt buộc khi tạo mới Đơn hàng.

(2) Trường thông tin khi sửa Sản phẩm: Quy định các trường thông tin cần có khi sửa Profile

Các bước thao tác cấu hình trường thông tin khi sửa Sản phẩm cũng tương tự như với Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Sản phẩm.

Địa điểm

Khu vực

Trên hệ thống Mobio, chức năng Địa điểm – Khu vực được sử dụng nhằm phục vụ cho các nghiệp vụ Loyalty bao gồm: tích điểm, đổi quà, redeem voucher,… trên hệ thống các cơ sở chi nhánh của doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp có nhiều cơ sở chi nhánh, người dùng có thể phân nhóm các cơ sở chi nhánh thành nhiều khu vực để thuận tiện cho việc quản lý.

Để truy cập tính năng người Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu.

Sau đó, tại khu vực Quản lý dữ liệu, lựa chọn Đối tượng → chọn Địa điểm → chọn Khu vực.

Bước 1: Tìm kiếm khu vực.

 • Theo tên khu vực: người dùng tìm tên khu vực trên công cụ tìm kiếm.
 • Theo bộ lọc doanh nghiệp: người dùng lựa chọn theo doanh nghiệp đã được cấu hình sẵn trên hệ thống.

Bước 2: Tạo khu vực mới.

 • Người dùng bấm chọn nút . Hệ thống sẽ hiển thị pop up thêm khu vực mới, người dùng cần chọn và điền các thông tin: Thương hiệu sở hữu khu vựctên khu vực.
 • Sau đó Ấn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất quá trình.

Bước 3: Xem, sửa và xóa khu vực.

 • Ở màn hình tổng quan, người dùng có thể sửa nhanh tên và xóa khu vực.
 • Ở màn hình chi tiết, người dùng có thể xem và tìm kiếm các thông tin về cơ sở chi nhánh thuộc khu vực và một số các thông tin chung. Ngoài ra, tại đây người dùng cũng có thể thao tác sửa/ xóa khu vực.

Cơ sở chi nhánh

Đây là tính năng hỗ trợ cho những doanh nghiệp có nhiều cơ sở chi nhánh, hỗ trợ quản lý thông tin từng cơ sở chi nhánh của doanh nghiệp.

Để truy cập tính năng người Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu.

Sau đó, tại khu vực Quản lý dữ liệu, lựa chọn Đối tượng → chọn Địa điểm → chọn Cơ sở chi nhánh.

Thêm mới cơ sở chi nhánh

Bấm Chọn  , giao diện sẽ xuất hiện cửa sổ pop-up để người dùng nhập thông tin.

Có 2 cách để thêm mới cơ sở chi nhánh bao gồm: Thêm thủ công lần lượt từng cơ sở chi nhánh hoặc thêm nhiều cơ sở cho nhánh cùng lúc bằng file excel.

 • Thêm từ file excel:

+ Người dùng chọn nút Thêm từ file và điền đầy đủ các trường thông tin theo file mẫu danh sách đính kèm.

Mẫu file danh sách cơ sở chi nhánh
Mẫu file mã tỉnh thành

Lưu ý:

– Trong mẫu file upload, các trường thông tin có dấu * là các trường thông tin bắt buộc cần phải điền đủ.

– Tên tỉnh thành phải điền đúng với định dạng trong file mã tỉnh thành của Mobio.

– Kinh độ, vĩ độ là các thông số người dùng có thể tự lấy từ Google Maps.

+ Sau khi đã điền đủ các thông tin, chọn file và upload lên hệ thống.

+ Chọn u hoặc Đóng để hoàn tất quá trình.

+ Trong trường hợp upload thành công nhưng chưa thấy cơ sở chi nhánh mới tạo hiển thị trên hệ thống, người dùng truy cập vào tab Ẩn và bật nút hiển thị lên.

 • Thêm lần lượt:

+ Ở khu vực Thông tin chung, người dùng cần điền các trường thông tin bắt buộc.

+ Ở khu vực Vị trí cơ sở chi nhánh, người dùng có thể lấy thông tin về kinh độ, vĩ độ từ Google Maps.

+ Bấm nút hiển thị để bật trạng thái hiển thị. Người dùng có thể bỏ qua bước này nếu muốn để ẩn cơ sở chi nhánh.

+ Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất quá trình.

Sửa thông tin cơ sở chi nhánh

 • Người dùng có thể sửa nhanh các thông tin liên quan đến cơ sở chi nhánh ở màn hình tổng quan.
Giao diện sửa nhanh cơ sở chi nhánh
 • Bấm vào chi tiết từng cơ sở chi nhánh. Người dùng cũng có thể thao tác sửa thông tin tại đây.
 • Cuối cùng, bấm Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất quá trình.

Thêm nhân viên phụ trách chi nhánh

Người dùng lựa chọn cơ sở chi nhánh muốn thêm nhân viên. Bấm nút Thêm nhân viên để thêm nhân viên phụ trách vào cơ sở chi nhánh.

Tại giao diện Thêm nhân viên, người dùng tìm kiếm theo họ tên hoặc tài khoản của nhân viên trên hệ thống. Sau đó, bấm Thêm vào nhóm. Cuối cùng chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất.

Xóa cơ sở chi nhánh

 • Xóa 1 cơ sở chi nhánh:
 • Xóa nhiều cơ sở chi nhánh: Tích chọn các cơ sở chi nhánh muốn xóa, ở cuối thanh giao diện lựa chọn nút Xóa.
 • Tại màn hình xác nhận xóa, chọn Xóa hoặc Hủy bỏ để hoàn tất.

Ẩn/hiện cơ sở chi nhánh

 • Ẩn/hiện cơ sở chi nhánh: 

+ Tại tab Hiển thị: Lựa chọn tắt nút hiển thị để ẩn cơ sở chi nhánh. Cơ sở chi nhánh bị ẩn sẽ nằm trong tab Ẩn.

+ Tại tab Ẩn: Lựa chọn bật nút hiển thị để hiển thị cơ sở chi nhánh. Cơ sở chi nhánh hiển thị sẽ nằm trong tab Hiển thị.

 • Ẩn/hiện nhiều cơ sở chi nhánh: 

+ Người dùng tích chọn các cơ sở chi nhánh muốn ẩn và chọn nút Ẩn ở cuối màn hình. Người dùng thao tác tương tự với cấu hình Hiển thị nhiều cơ sở chi nhánh.

+ Tại màn hình xác nhận ẩn, chọn Ẩn hoặc Hủy bỏ để hoàn tất.

Sinh lại mã cơ sở chi nhánh

Mỗi cơ sở chi nhánh trên hệ thống Mobio đều được nhận biết bằng 1 mã QR code riêng. Trong trường hợp, muốn thay đổi mã QR của cơ sở chi nhánh, người dùng có thể lựa chọn Sinh lại mã.

 • Sinh lại mã của 1 cơ sở chi nhánh: Lựa chọn mã tương ứng hiện đang có của cơ sở chi nhánh → chọn mũi tên Sinh lại mã. Người dùng có thể tải mã về để sử dụng với nhiều mục đích.
 • Sinh lại mã của nhiều cơ sở chi nhánh: Tích chọn các cơ sở chi nhánh mong muốn → chọn nút Sinh lại mã ở cuối màn hình.

Tại màn hình xác nhận, chọn Đồng ý hoặc Hủy bỏ để hoàn tất.

Tag

Tag hành vi

Tạo tag phân loại hành vi

Tag hành vi được sử dụng để theo dõi, đo lường và phân tích hành vi của Profiles (dựa trên tương tác của Profiles với các nội dung mà bạn cung cấp qua Marketing, Journey Builder, Online & Mạng xã hội, Mobile App).

Bước 1: Truy cập Đối tượng → Chọn Tags → Chọn Tag hành vi.

Bước 2: Chọn + Tag hành vi mới và điền thông tin tag.

Gắn tag hành vi

Gắn tag hành vi trên CDP

Người dùng có thể gắn tag hành vi trên CDP khi thêm mới hoặc sửa Profile.

Gắn tag hành vi khi thêm mới Profile từ file
Gắn tag hành vi khi thêm/sửa từng Profile

Gắn tag hành vi Online và Mạng xã hội

Gắn tag hành vi ở bài đăng trên mạng xã hội để theo dõi được số lượng người quan tâm đến nội dung bài viết. Các khách hàng để lại bình luận và like trên bài post sẽ được gắn tag.

Chọn Sửa trên bài đăng để thêm tag hành vi
Thêm tag hành vi

Gắn tag hành vi cho Profile khi chat để phục vụ cho việc phân loại khách hàng thủ công.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gắn tag hành vi cho Profile ở popup Cuộc gọi.

Lưu ý: Tag đã tạo sẽ không thể sửa xóa.

Tag phân loại công việc

Tạo tag phân loại công việc

Tag phân loại công việc dùng để đánh dấu các tin nhắn, bình luận trên mạng xã hội theo nghiệp vụ của nhân viên và giúp họ lọc ra nhóm khách hàng nhanh chóng hơn.

Bước 1: Truy cập Đối tượng → Chọn Tags → Chọn Tag phân loại công việc.

Bước 2: Chọn + Tag phân loại công việc để tạo tag mới.

Gắn tag phân loại công việc

Bước 1: Vào Service → Online & Mạng xã hội → Chat và trả lời khách hàng. Lựa chọn tag phân loại công việc ở thanh chat.

Bước 2: Chọn tag phân loại công việc phù hợp và ấn Lưu.

Lọc tag phân loại công việc

Bước 1: Vào Service → Online & Mạng xã hội → Chat và trả lời khách hàng  Bộ lọc.

Bước 2: Chọn lọc theo tag phân loại công việc.

Hoàn thành việc lọc tag phân loại công việc.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top