Luật tự động mới

Người dùng có thể thêm các trang mạng xã hội, tên luật tự động , đối tượng áp dụng (nếu có) cho luật tự động mới vừa tạo.

Trên thanh Sidemenu ở góc trái phía dưới màn hình, chọn Cài đặt  Chọn Cài đặt của thương hiệu

Chọn Online & Mạng xã hội → chọn Tự động phản hồi.

Bước 1: Nhấn chọn

Bước 2: Màn hình popup hiển thị các trường thông tin: Trang MXH, tên luật tự động, đối tượng áp dụng (tin nhắn hoặc bình luận), mô tả (không bắt buộc). Người dùng tùy chọn để điền các trường thông tin đó.

Bước 3: Nhấn chọn

  • Trường hợp 1: Người dùng chọn đối tượng áp dụng là Tin nhắn thì màn hình sẽ hiển thị giao diện dưới đây. Tùy chọn để nhập các thông tin của 2 trường: Khi điều kiện xảy ra và thì thực hiện hành động. 

Ngoài ra, người dùng có thể Thêm thời gian áp dụng và thêm hành động cho luật tự động mới.

  • Trường hợp 2: Người dùng chọn đối tượng áp dụng là Bình luật thì màn hình sẽ hiển thị giao diện dưới đây. Tùy chọn để nhập các thông tin của 2 trường: Khi điều kiện xảy ra và thì thực hiện hành động. 

Ngoài ra, người dùng có thể Thêm điều kiện và thêm hành động cho luật tự động mới.  

Bước 4: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

  • Hệ thống sẽ hiển thị 2 trạng thái Đang hoạt động và Không hoạt động.

Chuyển nút Switch sang bên phải thì hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Đang hoạt động (luật tự động mới được áp dụng. Chuyển nút Switch sang bên trái thì hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Không hoạt động (luật tự động mới không được áp dụng).

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top