Sửa/ sao chép/ xóa luật tự động

Hệ thống cho phép người dùng có thể tùy ý sửa, sao chép, xóa luật tự động đã tạo.

Di chuột đến luật tự động muốn sửa, sao chép, xóa. Chọn Sửa → Hệ thống hiện pop up sửa luật tự động → Chỉnh sửa trang mạng xã hội, tên luật tự động, đối tượng áp dụng, mô tả theo nhu cầu.  Chọn Sao chép→ Hệ thống hiện pop up sao chép luật tự động → Sao chép tên luật tự động, trang mạng xã hội hiện tại, trang mạng
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top