Sửa/ sao chép/ xóa luật tự động

Hệ thống cho phép người dùng có thể tùy ý sửa, sao chép, xóa luật tự động đã tạo.

Di chuột đến luật tự động muốn sửa, sao chép, xóa.

  • Chọn Sửa → Hệ thống hiện pop up sửa luật tự động → Chỉnh sửa trang mạng xã hội, tên luật tự động, đối tượng áp dụng, mô tả theo nhu cầu. 
  • Chọn Sao chép→ Hệ thống hiện pop up sao chép luật tự động → Sao chép tên luật tự động, trang mạng xã hội hiện tại, trang mạng xã hội cần sao chép, đối tượng áp dụng, mô tả theo nhu cầu.
  • Chọn Xóa → Hệ thống hiện popup xác nhận.

Lưu ý: Người dùng chỉ được xóa luật tự động khi luật đó ở trạng thái không hoạt động, nếu muốn xóa luật ở trạng thái đang hoạt động thì phải chuyển luật sang trạng thái không hoạt động và xóa.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top