Lưu mẫu và chỉnh sửa tên mẫu email

Sau khi hoàn thiện, các bạn ấn lưu để ghi nhận những chỉnh sửa. Mẫu email bạn vừa tạo sẽ được hệ thống lưu trên tab của tôi.

Sau khi sửa mẫu email:

– Ấn Lưu để lưu mẫu email này

– Ấn Hủy bỏ để hủy bỏ phần vừa chỉnh sửa.

– Ấn nút  để thay đổi tên mẫu email

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top