Sửa/ Xóa/ Ẩn hiện mẫu SMS

Người dùng có thể dễ dàng thao tác sửa, xóa, ẩn hiện các mẫu SMS theo ý mình.

Di trỏ chuột vào mẫu SMS cần thao tác. Chọn thao tác Sửa nhanh hoặc Xóa. Chuyển nút
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top