Sửa/ Xóa/ Ẩn hiện mẫu SMS

Người dùng có thể dễ dàng thao tác sửa, xóa, ẩn hiện các mẫu SMS theo ý mình.

Di trỏ chuột vào mẫu SMS cần thao tác. Chọn thao tác Sửa nhanh hoặc Xóa.

Chuyển nút Switch Trạng thái để đưa mẫu SMS vào danh sách Ẩn

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top