Tự động hóa quy trình

Tự động hóa quy trình giúp cho người dùng khi thực hiện điều kiện phát sinh Event cho ticket thì hệ thống sẽ tự động thực hiện hành động theo quy trình đã được thiết lập.

Để truy cập vào tự động hóa quy trình, người dùng có thể thực hiện 2 cách sau:

Cách 1: 

Bước 1: Truy cập vào Cài đặt cho Doanh nghiệp, chọn  Ticket

Bước 2: Nhấn chọn tiếp vào Phân công xử lý Ticket.

Cách 2: 

Bước 1:  Truy cập vào Service Module, chọn  Ticket

Bước 2: Nhấn chọn Tự động hóa quy trình.

Bước 3: Nhấn chọn Tự động hóa quy trình.

Nhấn chọn + Tự động hóa quy trình. Màn hình sẽ hiển thị các trạng thái : Sửa, sao chép, xóa.

Sửa

Bước 1: Nhấn chọn Sửa.

Bước 2: Giao diện màn hình hiển thị các thông tin của 2 trường: Khi điều kiện xảy raThì thực hiện hành động. 

– Trong nhóm điều kiện, có Điều kiện phát sinh Event và Điều kiện khác. Ở Điều kiện khác, người dùng có thể thêm 1 hoặc nhiều nhóm điều kiện. Trong 1 nhóm điều kiện sẽ có các điều kiện Và. Trong các nhóm điều kiện với nhau sẽ có điều kiện Và, Hoặc.

– Trong nhóm hành động, người dùng có thể thêm nhiều nhóm hành động.

 • Điều kiện phát sinh Event bao gồm các trường thông tin:
 • Ticket được tạo mới
 • Mức độ ưu tiên thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị các mức độ ưu tiên bao gồm: khẩn cấp, cao, trung bình, thấp để người dùng tùy chọn.
 • Kiểu ticket thay đổi: Hệ thống sẽ hiển thị các kiểu ticket bao gồm: 

 thông tin hỗ trợ, đơn hàng, giải quyết khiếu nại, khác, đào tạo trực tiếp để người dùng tùy chọn.

 • Trạng thái xử lý thay đổi.
 • Mức độ ưu tiên thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị các trạng thái xử lý bao gồm: mở, tạm dừng, hoàn tất, quá hạn, đang xử lý,… để người dùng tùy chọn.
 • Ticket Owner thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị các team và nhân viên trong team để người dùng tùy chọn.
 • Ticket Supporter thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị nội dung kiểu thay đổi bao gồm: ticket Supporter được gán vào Ticket và Ticket Supporter bị gỡ khỏi Ticket để người dùng tùy chọn.
 • Profile được gán vào ticket
 • Đơn hàng được gán vào ticket
 • Sản phẩm được gán vào ticket
 • Công ty được gán vào ticket
 • Công việc liên quan được thêm mới
 • Phát sinh ghi chú. Hệ thống sẽ hiển thị Các loại ghi chú bao gồm: chung, email, cuộc gọi, cuộc gặp để người dùng tùy chọn.
 • Số lượng trường thông tin ticket được cập nhật. Hệ thống sẽ hiển thị Các trường thông tin được cập nhập bao gồm: thông tin chung, thông tin liên quan đến Ticket, nhóm tùy biến để người dùng tùy chọn.
 • Khách hàng gửi Email liên quan đến ticket
 • Trường tùy biến của ticket thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin bao gồm: dropdown single select, radio button, dd/mm,… để người dùng tùy chọn.
 • Thì thực hiện hành động: 
 • Gán Ticket Owner và Gán Ticket Supporter. Hệ thống sẽ hiển thị các team và nhân viên trong team để người dùng tùy chọn.
 • Thay đổi mức độ ưu tiên. Hệ thống sẽ hiển thị các trạng thái xử lý bao gồm: khẩn cấp, cao, trung bình, thấp để người dùng tùy chọn.
 • Thay đổi kiểu ticket. Hệ thống sẽ hiển thị các kiểu ticket bao gồm:  thông tin hỗ trợ, đơn hàng, giải quyết khiếu nại, khác, đào tạo trực tiếp để người dùng tùy chọn.
 • Chuyển trạng thái xử lý. Hệ thống sẽ hiển thị các trạng thái xử lý bao gồm: mở, tạm dừng, hoàn tất, quá hạn, đang xử lý,… để người dùng tùy chọn.
 • Tạo công việc. Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin bao gồm: tên công việc, người được giao, kiểu công việc, thời gian hoàn thành, nội dung công việc, mức độ ưu tiên, thông báo nhắc nhở để người dùng tùy chọn.
 • Thêm tag phân loại công việc. Hệ thống sẽ hiển thị tag phân loại công việc mà người dùng đã tạo.
 • Gửi thông báo nội bộ. Hệ thống sẽ hiển thị gửi thông báo qua Email hoặc qua gửi qua Push Notification trên Web.
 • Cập nhập giá trị trường tùy biến của Ticket. Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin bao gồm dropdown single select, radio button, dd/mm,… để người dùng tùy chọn. 

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Sao chép

Bước 1: Nhấn chọn Sao chép → Hệ thống hiện popup sao chép luật tự động 

Bước 2: Tùy chọn điền thông tin tên luật tự động và mô tả (không bắt buộc) để sao chép

Bước 3: Nhấn Tiếp tục hoặc Hủy bỏ        

Xóa

Bước 1: Nhấn chọn xóa → Hệ thống hiện popup Thông báo xóa luật tự động

Bước 2: Nhấn Xóa hoặc Hủy bỏ.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top