Chủ đề

Những mẫu câu trả lời chung sẽ được gán cho các chủ đề tùy chọn.

Chủ đề mới

Bước 1: Nhấn chọn + Chủ đề mới

Bước 2: Màn hình popup hiển thị Thêm chủ đề mới. Tùy chọn để nhập các thông tin tên chủ đề, màu chủ đề, màu tên chủ đề.

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ

Gán, gỡ mẫu câu trả lời cho chủ đề/sửa/xóa

Bước 1: Di chuột đến mẫu câu trả lời cho chủ đề muốn gán, gỡ/ sửa/xóa.

Bước 2: Chọn gán, gỡ/sửa/xóa mẫu câu trả lời cho chủ đề.

  • Chọn Gán/gỡ mẫu câu trả lời cho chủ đề →Hệ thống popup sẽ hiển thị Gắn/gỡ mẫu câu cho chủ đề. Nhấn chọn các chủ đề muốn gán/gỡ mẫu câu, hệ thống sẽ hiển thị các mẫu câu trả lời đã chọn.
  • Chọn Sửa → Hệ thống popup sẽ hiển thị Sửa chủ đề. Tùy chọn để nhập các thông tin tên chủ đề, màu chủ đề, màu tên chủ đề.
  • Chọn Xóa → Hệ thống hiện popup xác nhận.

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top