Chủ đề

Những mẫu câu trả lời chung sẽ được gán cho các chủ đề tùy chọn.

Chủ đề mới Bước 1: Nhấn chọn + Chủ đề mới Bước 2: Màn hình popup hiển thị Thêm chủ đề mới. Tùy chọn để nhập các thông tin tên chủ đề, màu chủ đề, màu tên chủ đề. Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ Gán, gỡ mẫu câu trả lời cho chủ đề Bước 1: Di chuột đến mẫu câu trả lời cho chủ đề muốn gán, gỡ/ sửa/xóa. Bước 2: Chọn gán, gỡ/sửa/xóa mẫu câu trả lời cho chủ đề. Chọn Gán/gỡ mẫu câu trả lời cho chủ đề →Hệ thống popup sẽ hiển thị Gắn/gỡ
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top