Thứ tự mẫu câu trong trang Mạng xã hội

Người dùng có thể sắp xếp thứ tự của các mẫu câu trả lời trong trang mạng xã hội hoặc sao chép thứ tự và mẫu câu từ trang MXH khác.

Gán/gỡ mẫu câu

Bước 1: Chọn trang mạng xã hội muốn gán/gỡ

Bước 2: Nhấn chọn

Bước 3 : Màn hình popup hiển thị Gắn/gỡ mẫu câu trả lời chung từ kho. Tích chọn mẫu câu trả lời trong Danh sách mẫu câu trả lời, những mẫu câu trả lời đó sẽ hiển thị trong Mẫu câu trả lời đã chọn.

Bước 4: Tùy chọn kéo thả các mẫu câu trả lời đã để sắp xếp theo thứ tự mong muốn.

Bước 5: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ

Sao chép cấu hình từ trang MXH khác

Bước 1: Chọn Sao chép cấu hình từ trang MXH khác

Bước 2: Màn hình popup hiển thị Sao chép cấu hình. Tùy chọn các trang mạng xã hội cần sao chép

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ

Lưu ý: Khi sao chép thứ tự và mẫu câu từ trang MXH khác, thứ tự và mẫu câu hiện tại sẽ bị thay thế (trừ các mẫu câu trùng giữa 2 trang MXH)

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top