Kho mẫu câu

Kho mẫu câu chứa các mẫu câu chung trả lời chung được gán trong chủ đề và các trang mạng xã hội.

Mẫu câu chung là các mẫu câu được tạo ra để cho nhiều nhóm nhân viên cùng sử dụng để trả lời cho các câu hỏi giống nhau của khách hàng.

Tạo mẫu câu chung

Bước 1:  Nhấn chọn → Hệ thống hiện pop-up thêm mẫu câu mới.

Bước 2: Nhập nội dung câu trả lời (có thể cấu hình trường cá nhân hóa họ tên). Nhập từ khóa, nhóm câu và chọn MXH nếu cần thiết.

Bước 3: Ấn Lưu hoặc Lưu và tạo tiếp để lưu lại mẫu câu.

Hiển thị mẫu câu

Chuyển nút Switch sang bên phải thì hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Hiển thị (mẫu câu chung mới được áp dụng trong mạng xã hội đã chọn). Chuyển nút Switch sang bên trái thì hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Ẩn (mẫu câu chung mới được áp dụng trong mạng xã hội đã chọn không được áp dụng).

Sửa, xoá mẫu câu

Bước 1: Di chuột đến mẫu câu muốn sửa/xoá.

Bước  2: Chọn Sửa/Xoá mẫu câu.

  • Chọn Sửa → Hệ thống hiện pop up sửa câu trả lời → Chỉnh sửa nội dung, từ khóa, nhóm câu, mạng xã hội theo nhu cầu.
  • Chọn Xóa →  Hệ thống hiện popup xác nhận.

Thêm chủ đề và mạng xã hội

Bước 1: Tùy chọn mẫu câu.

Bước 2 : Chọn Thêm vào chủ đề và mạng xã hội

Bước 3: Màn hình popup hiển thị Thêm mẫu câu trả lời vào chủ đề và mạng xã hội. Tùy chọn để điền các trường thông tin Chủ đề và Mạng xã hội.

Bước 4: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top