Danh mục sản phẩm

Thêm danh mục để nhóm các sản phẩm có cùng tính chất lại với nhau, từ đó giúp người dùng quản lý các sản phẩm của mình tốt hơn.

Thêm danh mục để nhóm các sản phẩm có cùng tính chất lại với nhau, từ đó giúp người dùng quản lý các sản phẩm của mình tốt hơn.

Danh mục sản phẩm khi chưa có dữ liệu

Thêm danh mục chính

Chọn button màu xanh + Danh mục chính mới và điền thông tin tương ứng.

  • Chọn sinh mã danh mục tự động.
  • Chọn nhập mã thủ công.

Thêm danh mục phụ

Tương ứng với mỗi Danh mục chính, có thể tạo thêm các nhánh Danh mục phụ.

Danh mục phụ có thể chia nhỏ với 2 cấp.

Chi tiết danh mục sản phẩm

Chi tiết một danh mục sản phẩm
Chỉnh sửa ngay trong chi tiết danh mục
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top