Thư viện sản phẩm

Tổng hợp danh sách các sản phẩm và thông tin của sản phẩm.

Tổng hợp danh sách các sản phẩm và thông tin của sản phẩm.

Giao diện Thư viện sản phẩm khi chưa có dữ liệu

Thêm sản phẩm

Thêm lần lượt từng sản phẩm theo cách thủ công.

(Thêm từ file sẽ được phát triển trong các phiên bản tiếp theo)

Chọn thông tin hiển thị

Thêm trường thông tin mới

Lọc sản phẩm theo bộ lọc

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top