Nhà sản xuất

Nhà sản xuất là danh sách các nhà cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp.

Để thêm nhà sản xuất, vào mục CMS → Thư viện sản phẩm → Nhà sản xuất

Bấm vào button xanh + Nhà sản xuất mới.

Điền tên nhà sản xuất và bấm Lưu.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top