Thêm kho mã chung

Kho mã thẻ chung: Được sử dụng chung cho tất cả các hạng thẻ, trừ trường hợp phát hành theo kho mã.

  • Chọn + Mã thẻ mới
image-zoom
  • Chọn Kho mã chung trên cửa sổ popup.
Chọn kho mã chung
image-zoom
Giao diện sau khi thêm mã thẻ mới vào kho mã chung
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top