Thêm kho mã theo từng phân hạng thẻ
Kho mã riêng phân theo từng phân hạng thẻ thành viên: Được sử dụng cho từng hạng thẻ thành viên (nếu hạng thẻ đó có cấu hình phát hành theo kho mã riêng). Cách 1: Chọn + Mã thẻ mới, giao diện xuất hiện cửa sổ popup để nhập dữ liệu, chọn Kho mã theo từng phân hạng thẻ. Lưu ý: Mã thẻ mới không được trùng với những mã thẻ đã lưu trên hệ thống. Chọn hạng thẻ.Tải mẫu danh sách mã và điền thông tin: MauFileMaTheThanhVien.xlsxUpload danh sách.Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ. Cách 2: Chọn Thêm mã thẻ tương ứng với hạng thẻ, giao diện xuất hiện cửa sổ
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top