Thêm kho mã theo từng phân hạng thẻ

Kho mã riêng phân theo từng phân hạng thẻ thành viên: Được sử dụng cho từng hạng thẻ thành viên (nếu hạng thẻ đó có cấu hình phát hành theo kho mã riêng).

Cách 1: Chọn + Mã thẻ mới, giao diện xuất hiện cửa sổ popup để nhập dữ liệu, chọn Kho mã theo từng phân hạng thẻ.

Lưu ý: Mã thẻ mới không được trùng với những mã thẻ đã lưu trên hệ thống.

image-zoom
  • Chọn hạng thẻ.
  • Tải mẫu danh sách mã và điền thông tin: MauFileMaTheThanhVien.xlsx
  • Upload danh sách.
  • Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Cách 2: Chọn Thêm mã thẻ tương ứng với hạng thẻ, giao diện xuất hiện cửa sổ popup Kho mã theo từng phân hạng thẻ để nhập dữ liệu.

  • Chọn hạng thẻ.
  • Tải mẫu danh sách mã và điền thông tin.
  • Upload danh sách.
  • Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.
image-zoom
Giao diện sau khi thêm mã thẻ mới vào trong Kho mã riêng theo từng phân hạng thẻ thành viên
image-zoom
Thêm mã thẻ theo Cách 2

Trỏ chuột vào Xem chi tiết hạng thẻ → Chuyển tab hiển thị thông tin chi tiết của hạng thẻ.

image-zoom
Chi tiết hạng thẻ
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top