Cấu hình và Phân quyền

Các chỉ số báo cáo nằm trong Dashboard thường là thông tin có độ nhạy cảm cao, không thích hợp để chia sẻ cho toàn bộ nhân viên sử dụng hệ thống. Bạn có thể sử dụng các tính năng được mô tả tại đây để phân quyền cho user phù hợ truy cập và xem Dashboard.

Vào phần Cấu hình và Phân quyền tại ở nút 3 chấm góc phải trên cùng giao diện Trang chủ.

Cấu hình hiển thị

Chọn Dashboard hiển thị mặc định mỗi lần log in.

Ví dụ: Chọn Dashboard Tất cả làm hiển thị mặc định

Phân quyền truy cập Widget

Chọn user được phép truy cập từng Widget. Tùy chọn Tất cả các tài khoản hoặc Tài khoản được chỉ định.

Ví dụ: Chọn 10 user được truy cập Widget Profiles
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top