Tạo Dashboard

Dashboard là bảng tổng hợp các chỉ số báo cáo trực quan trên nhiều khía cạnh vận hành của hệ thống nhằm giúp doanh nghiệp nắm được số liệu tức thời.

Chức năng này cho phép người tạo ra một hoặc nhiều Dashboard khác nhau, với mỗi Dashboard người dùng sẽ được lựa chọn những chỉ số báo cáo (Widget) cụ thể.

Bước 1: Chọn + Tạo Dashboard ở phía trên bên phải giao diện.

Bước 2: Đặt tên Dashboard. Ví dụ: Marketing → Chọn Lưu.

Bước 3: Chọn + Thêm Widget.

Bước 4: Di chuột tới các Widget.

  • Click ô màu xanh Thêm vào dashboard để chọn các báo cáo mong muốn. 
  • Click ô màu đỏ Gỡ khỏi dashboard để loại bỏ các báo cáo không phù hợp.
Di chuột tới các Widget
Chọn thêm báo cáo
Chọn gỡ báo cáo

Bước 5: Bấm tên Dashboard mới để hoàn tất thao tác.

tạo dashboard
Hoàn tất cấu hình Dashboard
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top