Cấu hình gắn tag vào bài viết

Hệ thống sẽ tự động gắn tag phân loại công việc vào bài viết nếu trong bài viết đó có các hashtag đương tương đã tạo.

Mục đích của cấu hình này nhằm hỗ trợ cho tính năng tự động phân công bình luận dựa vào tag công việc. Khi đăng bài post, người dùng chỉ cần gắn hashtag ngay trong nội dung là hệ thống có thể tự động ghi nhận tag công việc tương ứng và phân công về cho Team đã được cấu hình.

Bước 1: Tại cấu hình gắn tag vào bài viết, chọn Sửa.

Bước 2: Nhập Hashtag và tag phân loại công việc tương ứng.

Bước 3: Ấn nút Switch để chuyển trạng thái sử dụng Hashtag.

Bước 4: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

  • Hệ thống sẽ hiển thị 2 trạng thái Đang hoạt động và Không hoạt động.

Chuyển nút Switch sang bên phải thì hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Đang hoạt động (cấu hình gắn tag vào bài viết đang được áp dụng). Chuyển nút Switch sang bên trái thì hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Không hoạt động (cấu hình gắn tag vào bài viết không được áp dụng).

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top