Luật phân công nội bộ trong Team

Luật phân công cho phép khách hàng cấu hình bộ luật phân công để phân chia công việc phù hợp với kỹ năng của nhân viên.

Cấu hình phân công Inbox

Cấu hình chung

Bước 1: Ấn Chọn Luật phân công trong nội bộ Team

Bước 2: Chọn Cấu hình phân công Inbox, cài đặt tham số cho từng luật.

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Cấu hình các tham số cho luật phân công đã chọn
  • Sao chép cấu hình từ Team khác

Bước 1: Sao chép cấu hình phân công từ team khác.

Bước 2: Chọn Team hỗ trợ.

Bước 3: Nhấn Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

Lưu ý: Việc sao chép cấu hình từ Team khác sẽ thay thế nội dung người dùng đang đăng nhập ( nếu có)

Cấu hình luật phân công Inbox

Bước 1: Tùy chọn theo 2 kiểu phân công: Phân chia cho tất cả các thành viên trong Team và Phân chia cho thành viên cuối cùng được phân công.

Bước 2: Nhấn Lưu hoặc Hủy Bỏ.

Cấu hình luật thu hồi Inbox

Luật thu hồi rút lại công việc đang trong phòng một nhân viên để phân công cho nhân viên khác trong khoảng thời gian X để nâng cao hiệu suất làm việc. Người dùng được phép cài đặt luật thu hồi theo từng mạng xã hội.

Bước 1: Chọn Áp dụng luật thu hồi riêng cho từng Mạng xã hội.

Bước 2: Tùy chọn để áp dụng luật thu hồi và thiết lập thời gian thu hồi đối với từng Mạng xã hội.

Bước 3: Tùy chọn Thời gian và Thành viên được phân công sau 1 khoảng thời gian (giới hạn trong 7 ngày), những Inbox không được trả lời sẽ được phân công cho thành viên được chỉ định.

Bước 4: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ

Cấu hình phân công Comment

Cấu hình chung

Bước 1: Ấn Chọn Luật phân công trong nội bộ Team

Bước 2: Chọn Cấu hình phân công Comment, cài đặt tham số cho từng luật.

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Cấu hình các tham số cho luật phân công đã chọn

Cấu hình luật phân công Inbox

Bước 1: Tùy chọn theo 2 kiểu phân công: Phân chia cho tất cả các thành viên trong Team và Phân chia cho thành viên cuối cùng được phân công.

Bước 2: Nhấn Lưu hoặc Hủy Bỏ

Cấu hình luật thu hồi Comment

Luật thu hồi rút lại công việc đang trong phòng một nhân viên để phân công cho nhân viên khác trong khoảng thời gian X để nâng cao hiệu suất làm việc. Người dùng được phép cài đặt luật thu hồi theo từng mạng xã hội.

Bước 1: Chọn Áp dụng luật thu hồi riêng cho từng Mạng xã hội.

Bước 2: Tùy chọn để áp dụng luật thu hồi và thiết lập thời gian thu hồi đối với từng Mạng xã hội.

Bước 3: Tùy chọn Thời gian và Thành viên được phân công sau 1 khoảng thời gian (giới hạn trong 7 ngày), những Inbox không được trả lời sẽ được phân công cho thành viên được chỉ định.

Bước 4: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ

Mạng xã hội được phụ trách

Bước 1: Chọn Mạng xã hội được phụ trách

Bước 2: Chọn team và  MXH được phân công cho team đó. Người dùng tạo team mới qua module Team.

Bước 3:  Cấu hình phân công bình luận và tin nhắn.

Giao diện phân công Mạng xã hội được phụ trách của từng team

Thành viên trong Team

Bước 1: Chọn Thành viên trong Team

Bước 2: Tùy chọn cài đặt quyền xem của các thành viên trong.

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top