Nhận thông báo

Phần này giúp user cấu hình nhận thông báo theo từng module, tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân.

Trên thanh side-menu ở góc trái phía dưới màn hình, chọn Cài đặt → Chọn Cài đặt cá nhân. Chọn cấu hình Nhận thông báo trên thanh side-menu. Cấu hình nhận thông báo của Journey Builder Phần cấu hình nhận thông báo của Journey Builder hiển thị đầu tiên. Người dùng ấn tích xanh để chọn kênh thông báo mong muốn ở từng mục. Lưu ý: Các kênh nhận thông báo hiện có:- Email- Web (in-app): quả chuông thông báo trên màn hình web Mobio- Browser: thông báo đẩy (webpush) đi theo từng trình duyệt- Browser: thông báo đẩy (webpush) đi theo từng trình duyệt. Kết quả của Journey: Thông báo sẽ được gửi tới người dùng ngay khi có kết quả Journey. -  Người dùng sẽ nhận được thông báo nếu tài khoản/ email của người dùng được thêm trong phần cấu hình thông báo Nhận kết quả Journey. Journey được tạo bởi tôi bắt đầu diễn ra: Thông báo sẽ được gửi đến người dùng trước khi Journey diễn ra một khoảng thời gian - chỉ áp dụng đối với những Journey do chính người dùng tạo. - Người dùng có thể cấu hình thời gian nhận thông báo. Thông báo chỉ áp dụng đối với những Journey có thời gian phù hợp được cấu hình tại đây. VD: Tại đây người dùng cài thông báo trước khi Journey diễn ra 1 ngày, trong khi Journey A được kích hoạt chạy ngay → Người dùng sẽ không nhận được thông báo bắt đầu của Journey A. -  Hệ thống sẽ gửi thông báo vào thời điểm diễn ra chiến dịch và gửi thông báo chiến dịch bắt đầu đến email tài khoản người dùng tạo chiến dịch Journey được tạo bởi tôi kết thúc: Thông báo sẽ được gửi đến người dùng trước khi Journey kết thúc một khoảng thời gian - chỉ áp dụng đối với những Journey do chính người dùng tạo. - Người dùng có thể cấu hình thời gian nhận thông báo. Thông báo chỉ thông báo đến đối với những Journey Builder phù hợp thời gian được cấu hình tại đây. VD: Tại đây người dùng cài thông báo trước 1 ngày; trong khi Journey chỉ chạy trong 12 tiếng → Người dùng sẽ không nhận được thông báo kết thúc. Lưu ý:- Nếu người dùng không cài đặt thời gian → Hệ thống sẽ mặc định thông báo
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top