Profile

Mobio sẽ gửi các request http (method POST) đến webhook url của ứng dụng khi có tương tác từ người dùng hoặc các thay đổi liên quan đến dữ liệu người dùng. Các sự kiện webhook được gửi dưới dạng các yêu cầu POST đến webhook đã đăng ký trong trang cài đặt ứng dụng của bạn.

Tạo mới Profile

Khi 1 profile được tạo mới trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
"message_id": "643d6cf6-0cf5-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658848359.390879,
    "merchant_id": [
     "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924"
    ],
    "event_type": "profile_create_new",
    "profile_id": "bcaf9924-131f-4b24-86d9-1ca0604a2056",
    "fields": [
     {
      "display_type": "date_picker",
      "remove": [],
      "add": [
       "2022-07-26T15:12:39.390879Z"
      ],
      "field_key": "created_time",
      "change": [],
      "field_property": 3,
      "field_name": "created_time",
      "format": "dd/mm/yyyy hh:mm"
     },
     {
      "display_type": "multi_line",
      "remove": [],
      "add": [
       "anv@gmail.com"
      ],
      "field_key": "email",
      "change": [],
      "field_property": 6,
      "field_name": "secondary_emails",
      "format": null
     },
     {
      "display_type": "single_line",
      "remove": [],
      "add": [
       "anv@gmail.com"
      ],
      "field_key": "primary_email",
      "change": [],
      "field_property": 6,
      "field_name": "primary_email",
      "format": null
     },
     {
      "display_type": "multi_line",
      "remove": [],
      "add": [
       "+84985645631"
      ],
      "field_key": "phone_number",
      "change": [],
      "field_property": 7,
      "field_name": "secondary_phones",
      "format": null
     },
     {
      "display_type": "single_line",
      "remove": [],
      "add": [
       "Nguyễn Văn A"
      ],
      "field_key": "name",
      "change": [],
      "field_property": 2,
      "field_name": "name",
      "format": null
     },
     {
      "display_type": "tags",
      "remove": [],
      "add": [
       "541005c4-3dff-4063-8e77-66cc140015b8"
      ],
      "field_key": "profile_group",
      "change": [],
      "field_property": 2,
      "field_name": "profile_group",
      "format": null
     },
     {
      "display_type": "single_line",
      "remove": [],
      "add": [
       "+84985645631"
      ],
      "field_key": "primary_phone",
      "change": [],
      "field_property": 7,
      "field_name": "primary_phone",
      "format": null
     },
     {
      "display_type": "dropdown_single_line",
      "remove": [],
      "add": [
       -1
      ],
      "field_key": "province_code",
      "change": [],
      "field_property": 14,
      "field_name": "province_code",
      "format": null
     }
    ],
    "_id": "E80::bcaf9924-131f-4b24-86d9-1ca0604a2056::1658848359.390879"
   },
   "event_type": "profile_create_new"
  }

Mô tả dữ liệu trong từng block_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
data_eventStringTRUEThông tin chi tiết của event
merchant_idStringTRUEMerchant ID
profile_idStringTRUEProfile ID
action_timeFloat (timestamp)TRUEThời gian diễn ra event
event_typeStringGiá trị luôn là: “profile_create_new”
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_nameStringTên trường dữ liệu
field_keyStringKey của trường dữ liệu (field_key là duy nhất trong 1 merchant)
display_typeStringEnum: single_line / multi_line / dropdown_single_line / dropdown_multi_line / radio / checkbox / date_picker / tags
field_propertyInt1 : INTEGER
4 : FLOAT
2 : STRING
3 : DATETIME
5 : DICT
6 : EMAIL
7 : PHONE_NUMBER
8 : GENDER
9 : RELATIONSHIP_DATA
10 : RELATION_WITH_CHILDS
11 : CHILDS
12 : SOCIAL_TAGS
13 : SOCIAL_USER
14 : UDT15 : CARDS
16 : PUSH_ID
formatStringFormat của field khi display_type là “date_picker”. Enum: “dd/mm” – “dd/mm/yyyy” – “dd/mm/yyyy hh:mm”
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArray[Object]Giá trị thay đổi
from_valueGiá trị ban đầu
to_valueGiá trị mới
event_typeStringTRUEGiá trị luôn là “profile_create_new”

Cập nhật thông tin profile

Khi 1 profile cập nhật thông tin, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
"message_id": "b0914c58-0cf5-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658848487.946152,
    "merchant_id": [
     "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924"
    ],
    "event_type": "profile_update",
    "profile_id": "bcaf9924-131f-4b24-86d9-1ca0604a2056",
    "fields": [
     {
      "display_type": "single_line",
      "remove": [],
      "add": [],
      "field_key": "name",
      "change": [
       {
        "to_value": "Nguyễn Văn An",
        "from_value": "Nguyễn Văn A"
       }
      ],
      "field_property": 2,
      "field_name": "name",
      "format": null
     }
    ],
    "_id": "E80::bcaf9924-131f-4b24-86d9-1ca0604a2056::1658848487.946152"
   },
   "event_type": "profile_update"
  }

 Mô tả dữ liệu

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
data_event
merchant_idStringTRUEMerchant ID
profile_idStringTRUEProfile ID
action_timeFloat (timestamp)TRUEThời gian diễn ra event
event_typeStringGiá trị luôn là: “profile_update”
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_nameStringTên trường dữ liệu
field_keyStringKey của trường dữ liệu (field_key là duy nhất trong 1 merchant)
display_typeStringEnum: single_line / multi_line / dropdown_single_line / dropdown_multi_line / radio / checkbox / date_picker / tags
field_propertyInt1 : INTEGER
4 : FLOAT
2 : STRING
3 : DATETIME
5 : DICT
6 : EMAIL
7 : PHONE_NUMBER
8 : GENDER
9 : RELATIONSHIP_DATA
10 : RELATION_WITH_CHILDS
11 : CHILDS
12 : SOCIAL_TAGS
13 : SOCIAL_USER
14 : UDT
15 : CARDS
16 : PUSH_ID
formatStringFormat của field khi display_type là “date_picker”. Enum: “dd/mm” – “dd/mm/yyyy” – “dd/mm/yyyy hh:mm”
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArray[Object]Giá trị thay đổi
from_valueGiá trị ban đầu
to_valueGiá trị mới
event_typeStringTRUEGiá trị luôn là “profile_update”

Gửi email cho profile

Khi có 1 user gửi mail cho profile từ hệ thống MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "21050ab4-0cf7-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658849106,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_type": "profile_sent_email",
    "profile_id": "425a95d4-60d8-4b05-8cc9-c8aa57a65069",
    "body": {
     "from_email": "haptt@mobio.io",
     "profile_data": {
      "name": "15cf6a5c-28de-47de-8a04-264048ad110b",
      "id": "425a95d4-60d8-4b05-8cc9-c8aa57a65069"
     },
     "content": "<div style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Kính gửi Quý Khách hàng,</em></strong>&nbsp;</div><div style=\"text-align: justify;\">Mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn mỗi ngày,&nbsp;<strong style=\"color: rgb(192, 0, 0);\">Công ty Cổ phần Chứng khoán </strong>luôn cố gắng nâng cấp giao diện để hoàn thiện ứng dụng. Vì vậy, chúng tôi cho ra mắt phiên bản mới của giao diện phái sinh để giúp khách hàng nâng tầm trải nghiệm.</div><div style=\"text-align: justify;\">Với giao diện mới tốt hơn, đẹp hơn, Siêu ứng dụng sẽ đem đến cho bạn:</div><div>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giao diện hiện đại, tối ưu trải nghiệm</div><div>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tốc độ đặt lệnh nhanh chóng ưu việt</div><div>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dễ dàng theo dõi hiệu quả đầu tư</div><div><br></div> <img src=\"https://t1.mobio.vn//mailclient/webhook/nepo.gif?id=1dff6ba2-0cf7-11ed-95fb-3e012749f6e2\" height=\"1\" width=\"1\" alt=\"\"/>",
     "subject": "Kính gửi Quý khách hàng.",
     "status": {
      "type": "success",
      "message": ""
     },
     "to_email": [
      "nguyenvana@gmail.com"
     ],
     "bcc_email": [],
     "cc_email": []
    },
    "_id": "9959c9682ccd82395239b2d3290a576f",
    "email_id": "205cfbf8-0cf7-11ed-8d4f-06156a96cf6c"
   },
   "event_type": "profile_sent_email"
  }

Mô tả dữ liệu

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
action_timeFloat (timestamp)TRUEThời gian diễn ra event
event_typeStringGiá trị luôn là: “profile_sent_email”
email_idStringID của email trên hệ thống Mobio
bodyObjectThông tin chi tiết email
profile_dataObjectThông tin profile nhận email
idStringID của profile trên hệ thống Mobio
nameStringTên của profile trên hệ thống Mobio
from_emailStringEmail gửi
to_emailArray[String]Danh sách email nhận
cc_emailArray[String]Danh sách email cc
bcc_emailArray[String]Danh sách email bcc
subjectStringSubject của email
contentStringNội dung html của email
statusObjectTrạng thái của email
typeStringEnum: success / pending / failed
messageStringMô tả chi tiết

Profile mở email

Khi 1 profile mở email được gửi từ 1 user trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

 {
   "message_id": "f66ffec2-0d9a-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658919472,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_type": "profile_open_email",
    "profile_id": "271b8657-cbf5-4d4b-84b9-1305671fe867",
    "body": {
     "from_email": "haptt@mobio.io",
     "profile_data": {
      "name": "Dương Ngân",
      "id": "271b8657-cbf5-4d4b-84b9-1305671fe867"
     },
     "email_id": "e9a9fe18-0d9a-11ed-b9c8-3e012749f6e2",
     "subject": "Test."
    },
    "_id": "fc631e3488f6e5fd3b35d375fef41658"
   },
   "event_type": "profile_open_email"
  }

Mô tả dữ liệu

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
action_timeFloat (timestamp)TRUEThời gian diễn ra event
event_typeStringTRUEGiá trị luôn là: “profile_open_email”
bodyObjectTRUEThông tin chi tiết email
profile_dataObjectTRUEThông tin profile nhận email
idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
nameStringTên của profile trên hệ thống Mobio
from_emailStringTRUEEmail gửi
subjectStringSubject của email
email_idStringTRUEID của email gửi

Profile trả lời email

Khi 1 profile trả lời email được gửi từ 1 user trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "d2dc8662-0d34-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658875468,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_type": "profile_reply_email",
    "profile_id": "425a95d4-60d8-4b05-8cc9-c8aa57a65069",
    "body": {
     "from_email": "nguyenvana@gmail.com",
     "profile_data": {
      "name": "15cf6a5c-28de-47de-8a04-264048ad110b",
      "id": "425a95d4-60d8-4b05-8cc9-c8aa57a65069"
     },
     "subject": "Re: Kính gửi Quý khách hàng.",
     "status": {
      "type": "success",
      "message": ""
     },
     "to_email": [
      "haptt@mobio.io"
     ],
     "bcc_email": [],
     "cc_email": []
    },
    "_id": "b96f8a88a7161f3ad089216417ab8827",
    "email_id": "CALwN20q1wt=gvVVJaGbB7h_6ecFXK-0_kuF9t-PvO_9e_e9Qrw@mail.gmail.com"
   },
   "event_type": "profile_reply_email"
  }

Mô tả dữ liệu

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
action_timeFloat (timestamp)TRUEThời gian diễn ra event
event_typeStringTRUEGiá trị luôn là: “profile_reply_email”
email_idStringTRUEID của email trên hệ thống Mobio
bodyObjectTRUEThông tin chi tiết email
profile_dataObjectTRUEThông tin profile nhận email
idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
nameStringTên của profile trên hệ thống Mobio
from_emailStringTRUEEmail gửi
to_emailArray[String]TRUEDanh sách email nhận
cc_emailArray[String]Danh sách email cc
bcc_emailArray[String]Danh sách email bcc
subjectStringTRUESubject của email
statusObjectTrạng thái của email
typeStringEnum: success / pending / failed
messageStringMô tả chi tiết

Dynamic event

Khi 1 phát sinh event dynamic được tạo trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

 {
   "message_id": "104da332-0cfe-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "profile_id": "61fc82ba-2a99-4479-9ade-aca237de35dc",
    "created_time": 1658852084.960893,
    "_id": "62e012f4e195422d65a43a2d",
    "tracking_code": "kKhKo9wjNCOhZzc8DO7KB",
    "event_data": {
     "build": "1",
     "version": "1.0",
     "action_time": 1658852083
    },
    "event_key": "sdk_mobile_test_open_app",
    "event_id": "617b62281091b503226ae052"
   },
   "event_type": "profile_dynamic_event"
  }

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tảGhi chú
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio 
merchant_idStringTRUEMerchant ID 
profile_idStringTRUEProfile ID 
event_idStringTRUEID cấu trúc data event 
event_keyStringTRUEKey cấu trúc data event 
event_dataDictTRUEDữ liệu của event
Example:
{
“action_time”: 1651717036.123, “key”: “value”,

}
Trong event_data: action_time là trường bắt buộc. action_time: giờ UTC
tracking_codeStringTRUEMã tracking 
created_timeTimestampTRUEThời gian tạo event trên hệ thống Mobio
Example: 1651717036.123
Giờ UTC

Lượt profile thoát khỏi journey

Khi 1 profile thoát khỏi journey, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "249eb88a-0cef-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658845676.391012,
    "journey_id": "1a596c15-3ccb-4d51-8d75-03223c5bce8e",
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_type": "FINISHED_JOURNEY",
    "profile_id": "ee800025-2740-43f2-8f47-f56cd4f1eafb",
    "master_campaign_id": "a065a9fd-2341-468b-8580-dba1cc4b3459",
    "event_id": "11b32858-c4ef-41df-87f8-1ec34dbe0b53"
   },
   "event_type": "profile_out_jb"
  }

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeStringTRUEThời gian diễn ra event

Lượt profile vào khối

Khi 1 profile vào 1 khối bất kỳ trên journey, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "19db4e86-0cef-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658845656.471722,
    "journey_id": "1a596c15-3ccb-4d51-8d75-03223c5bce8e",
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "node_id": "64690a9e-e807-4b2a-8da2-f2d28d085fd2",
    "node_code": "WEB_PUSH",
    "event_type": "IN_NODE",
    "profile_id": "ff5d808c-5a28-415f-b60d-9070519e7f1a",
    "master_campaign_id": "a065a9fd-2341-468b-8580-dba1cc4b3459",
    "event_id": "061dbe38-b5db-4470-a1e5-8e2ce2e14851"
   },
   "event_type": "profile_in_node"
  }

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey

Lượt profile không nhận được thông điệp

Khi 1 profile không nhận được thông điệp gửi từ journey, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng.

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "bd4a8074-0cf3-11ed-9652-62af3f9de64b",
   "data_event": {
    "event_id": "43d5a70a-0f49-46e5-880d-6d9cc493cbee",
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "journey_id": "f2d9199e-47cb-42eb-978c-84ce4f10460e",
    "master_campaign_id": "a9b4b40e-a0f8-4d4c-9f64-c0787540f2fb",
    "profile_id": "d1400f84-59a8-43ce-ae6b-da884eeeca4a",
    "action_time": 1658847648.8446,
    "event_type": "PUSH",
    "reason": "Profile không có địa chỉ gửi",
    "node_id": "49fb0c1a-4db3-4991-bcda-795ad52cc366",
    "node_code": "WEB_PUSH"
   },
   "event_type": "profile_not_receive_message"
  },

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey, 
reasonStringTRUELý do profile không nhận được thông điệp

Lượt profile nhận thông điệp

Khi 1 profile nhận được thông điệp từ journey, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "918ecfd2-0cf1-11ed-9652-62af3f9de64b",
   "data_event": {
    "profile_id": "df059a8b-8669-49ca-9365-1d0573e89192",
    "node_code": "WEB_PUSH",
    "event_type": "RECEIVED",
    "event_id": "25af2179-2d21-48de-b98f-2fe376c7bc08",
    "action_time": 1658846717.416022,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "node_id": "d4d008e3-bb01-be05-a911-7916a6e803bb",
    "master_campaign_id": "5e3d73d9-b973-4fed-a2c2-cde652fbcf7e",
    "journey_id": "0f783650-7092-4540-a69d-e736a14ea8ed"
   },
   "event_type": "profile_receive_message"
  }

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey

Lượt profile mở thông điệp

Khi 1 profile mở thông điệp nhận được từ journey, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "976f2bfe-0cf1-11ed-9652-62af3f9de64b",
   "data_event": {
    "profile_id": "df059a8b-8669-49ca-9365-1d0573e89192",
    "node_code": "WEB_PUSH",
    "event_type": "OPENED",
    "event_id": "1fc80415-75ed-4baf-9beb-f5939639d8fe",
    "action_time": 1658846723.743189,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "node_id": "24bb539a-885e-4181-b31c-84b2169dddea",
    "master_campaign_id": "a9b4b40e-a0f8-4d4c-9f64-c0787540f2fb",
    "journey_id": "538d951f-7ce6-4fe4-aed3-75d72aed8a45"
   },
   "event_type": "profile_open_message"
  }

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey

Khi 1 profile bấm link trong thông điệp nhận được từ journey, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "1c07d602-0d8f-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658914380.226996,
    "journey_id": "5ae00ac1-2976-4ef2-9b94-4908306271a0",
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "node_id": "0dbeca17-2b7e-165b-1cb5-9615f7158a8c",
    "node_code": "EMAIL",
    "link": "https://mobio.io",
    "event_type": "LINK_CLICKED",
    "profile_id": "271b8657-cbf5-4d4b-84b9-1305671fe867",
    "master_campaign_id": "a065a9fd-2341-468b-8580-dba1cc4b3459",
    "event_id": "28d10b65-8c2c-4078-8218-6ddb593eac10"
   },
   "event_type": "profile_click_link_message"
  }

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
linkStringTRUELink gắn trong thông điệp (có chọn Theo dõi link)
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey

Lượt profile thực hiện chuyển đổi CTA

Khi 1 thực hiện chuyển đổi CTA, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "976f2bfe-0cf1-11ed-9652-62af3f94564b",
   "data_event": {
    "profile_id": "df059a8b-8669-49ca-9365-1d0573e89192",
    "node_code": "WEB_PUSH",
    "event_type": "CTA",
    "event_id": "1fc80415-75ed-4baf-9beb-f593963945fe",
    "action_time": 1658846723.743189,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "node_id": "24bb539a-885e-4181-b31c-84b2169dddea",
    "master_campaign_id": "a9b4b40e-a0f8-4d4c-9f64-c0787540f2fb",
    "journey_id": "538d951f-7ce6-4fe4-aed3-75d72aed8a45"
   },
   "event_type": "profile_cta"
  }

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey

Lượt profile thực hiện chuyển đổi chi tiêu

Khi 1 profile thực hiện chuyển đổi chi tiêu (journey có kiểm tra Chuyển đổi Chi tiêu), MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "976f2bfe-0cf1-11ed-9652-62af3f94564b",
   "data_event": {
    "profile_id": "df059a8b-8669-49ca-9365-1d0573e89192",
    "node_code": "WEB_PUSH",
    "event_type": "LINK_CLICKED",
    "event_id": "1fc80415-75ed-4baf-9beb-f593963945fe",
    "action_time": 1658846723.743189,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "node_id": "24bb539a-885e-4181-b31c-84b2169dddea",
    "master_campaign_id": "a9b4b40e-a0f8-4d4c-9f64-c0787540f2fb",
    "journey_id": "538d951f-7ce6-4fe4-aed3-75d72aed8a45"
   },
   "event_type": "profile_click_link_message"
  }

Mô tả dữ liệu cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey

Lượt profile thực hiện mua hàng

Khi 1 profile thực hiện mua hàng (journey có kiểm tra Chuyển đổi Mua hàng), MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "976f2bfe-0cf1-11ed-9652-62af3f94564b",
   "data_event": {
    "profile_id": "df059a8b-8669-49ca-9365-1d0573e89192",
    "node_code": "WEB_PUSH",
    "event_type": "BOUGHT_PRODUCT",
    "event_id": "1fc80415-75ed-4baf-9beb-f593963945fe",
    "action_time": 1658846723.743189,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "node_id": "24bb539a-885e-4181-b31c-84b2169dddea",
    "master_campaign_id": "a9b4b40e-a0f8-4d4c-9f64-c0787540f2fb",
    "journey_id": "538d951f-7ce6-4fe4-aed3-75d72aed8a45"
   },
   "event_type": "profile_transaction_bank"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey

Lượt profile sử dụng voucher

Khi 1 profile sử dụng voucher, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "976f2bfe-0cf1-11ed-9652-62af3f94564b",
   "data_event": {
    "profile_id": "df059a8b-8669-49ca-9365-1d0573e89192",
    "node_code": "WEB_PUSH",
    "event_type": "USED_VOUCHER",
    "event_id": "1fc80415-75ed-4baf-9beb-f593963945fe",
    "action_time": 1658846723.743189,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "node_id": "24bb539a-885e-4181-b31c-84b2169dddea",
    "master_campaign_id": "a9b4b40e-a0f8-4d4c-9f64-c0787540f2fb",
    "journey_id": "538d951f-7ce6-4fe4-aed3-75d72aed8a45"
   },
   "event_type": "profile_use_voucher"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idStringTRUEID của merchant trên hệ thống Mobio
journey_idStringTRUEID của journey trên hệ thống Mobio
master_campaign_idStringTRUEID của Master campaign trên hệ thống Mobio
event_typeStringTRUELoại event 
profile_idStringTRUEID của profile trên hệ thống Mobio
event_idStringTRUEID của event
action_timeFloatTRUEThời gian diễn ra event
node_idStringTRUEID của khối trong Journey
node_codeStringTRUEMã khối trong journey
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top