Note

Mobio sẽ gửi các request http (method POST) đến webhook url của ứng dụng khi có tương tác từ người dùng hoặc các thay đổi liên quan đến dữ liệu người dùng. Các sự kiện webhook được gửi dưới dạng các yêu cầu POST đến webhook đã đăng ký trong trang cài đặt ứng dụng của bạn.

Tạo mới ghi chú

Khi 1 ghi chú được tạo mới trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
 "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
 "timestamp": 1669200453,
 "block_event": [
  {
   "message_id": "35d0213a-6b1c-11ed-b77f-2e5611c3fe96",
   "data_event": {
    "action_time": 1669200439.676389,
    "note_id": "637dfa373e395b0cead72666",
    "event_id": "637dfa39de75b0ce9e0848f5",
    "created_time": 1669200441.803459,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_detail": [
     {
      "field_key": "description",
      "field_name": "Nội dung của ghi chú",
      "add": [
       "<div>Nội dung 1</div>"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "attachment_ids",
      "field_name": "Danh sách file đính kèm của Ghi chú",
      "add": [
       []
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "information",
      "field_name": "Thông tin ghi chú",
      "add": [
       {
        "type": "GENERAL"
       }
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "source",
      "field_name": "Tên module phát sinh ghi chú",
      "add": [
       "SALE"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "object_id",
      "field_name": "Định danh đối tượng phát sinh",
      "add": [
       "635b528eb3528d2e7a0477ba"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "related_to",
      "field_name": "Thông tin các module liên quan tới",
      "add": [
       {
        "profile_ids": [],
        "company_ids": [],
        "deal_ids": [
         "635b528eb3528d2e7a0477ba"
        ],
        "ticket_ids": []
       }
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "related_to_not_delete",
      "field_name": "Thông tin module tạo ra Ghi chú và không được xoá",
      "add": [
       {
        "deal_ids": [
         "635b528eb3528d2e7a0477ba"
        ]
       }
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "mentions",
      "field_name": "Thông tin người được nhắc đến trong ghi chú",
      "add": [
       []
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "created_time",
      "field_name": "Thời gian do hệ thống tự động ghi nhận khi tạo ghi chú",
      "add": [
       "2022-11-23T10:47Z"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "create_by",
      "field_name": "Thông tin người tạo",
      "add": [
       "70176784-07f7-4eb7-9280-4028f21152b7"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "update_by",
      "field_name": "Thông tin người cập nhật",
      "add": [
       "70176784-07f7-4eb7-9280-4028f21152b7"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "account_mentions",
      "field_name": "Thông tin người được nhắc đến trong ghi chú phục vụ bộ lọc",
      "add": [
       []
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "note_create"
  }
 ],
 "app_id": "16453496-6a17-11ed-8a77-6632ed169876",
 "request_id": "3c0a23fc-6b1c-11ed-bf99-4ec025119c4f",
 "version": 1
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
note_idStringTRUEID ghi chú
event_detailArrayDanh sách các field của event
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Danh sách các field của Ghi chú

field_keyfield_nameMô tả
descriptionNội dung của Ghi chú
attachment_idsDanh sách file đính kèm của Ghi chú
informationThông tin ghi chú
typeLoại Ghi chú: bao gồm
GENERAL: Ghi chú Chung
EMAIL: Ghi chú của Email
CALL: Ghi chú của Cuộc gọi
MEETING: Ghi chú của Cuộc gặp
result1. Kết quả Cuộc gọi
– HEAD: Profile đã nghe
– REFUSE_ANSWER: Profile từ chối nghe
– MISS_CALL: Gọi nhỡ
– BUSY: Profile máy bận/không nghe máy/không liên lạc được
– WRONG_PHONE_NUMBER: Sai số điện thoại
– PROFILE_CARE: Profile quan tâm
– PROFILE_CALL_BACK: Profile hẹn gọi lại

2. Kết quả Cuộc gặp
– MET: Đã gặp
– CHANGE_APPOINTMENT_TIME: Đổi thời gian hẹn gặp
– PROFILES_NOT_COMING: Profile không tới cuộc gặp 
– MEETING_CANCELED: Cuộc gặp bị hủy
sourceTên module phát sinh ghi chúPROFILE: ghi chú được phát sinh từ profile
SALE: ghi chú được phát sinh từ Đơn hàng (Cơ hội bán)
TICKET: ghi chú được phát sinh từ Ticket
COMPANY: ghi chú được phát sinh từ Công ty
object_idĐịnh danh đối tượng phát sinhPhụ thuộc nguồn phát sinh ghi chú là gì thì phần Object này là ID của đối tượng thuộc module đó
related_toThông tin các module liên quan tớiThông tin các module liên quan tới, id của từng thành phần thuộc module.
related_to_not_deleteThông tin module tạo ra Ghi chú và không được xóa
mentionThông tin người được nhắc đến trong ghi chúID account của  người được nhắc đến trong Ghi chú
created_timeThời gian do hệ thống tự động ghi nhận khi tạo Ghi chú
created_byThông tin người tạoID account của người tạo ra Ghi chú
updated_byThông tin người cập nhậtID account của người cập nhật Ghi chú
account_mentionsThông tin người được nhắc đến trong Ghi chú phục vụ bộ lọcID các account được nhắc đến trong Ghi chú

Cập nhật bình luận của ghi chú

Khi 1 bình luận trong ghi chú được cập nhật trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
 "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
 "timestamp": 1669624431,
 "block_event": [
  {
   "message_id": "5ce2681c-6ef7-11ed-bd92-b293a73b46e2",
   "data_event": {
    "action_time": 1669624415.384172,
    "comment_id": "63847156b0d322e9a7678bee",
    "event_id": "63847262d6356fe0b38746a7",
    "created_time": 1669624418.083889,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_detail": [
     {
      "field_key": "description",
      "field_name": "Nội dung comment",
      "add": [],
      "remove": [],
      "change": [
       {
        "from": "Đã liên hệ 1 lần, nhưng Kh từ chối nghe. Sẽ gọi lại vào dịp khác",
        "to": "Đã liên hệ 1 lần, nhưng Kh từ chối nghe. Sẽ gọi lại vào dịp khác gần nhất có thể"
       }
      ]
     },
     {
      "field_key": "status",
      "field_name": "Trạng thái của comment",
      "add": [],
      "remove": [],
      "change": [
       {
        "from": "created",
        "to": "edited"
       }
      ]
     },
     {
      "field_key": "file_attachment_ids",
      "field_name": "Danh sách file đính kèm của comment",
      "add": [
       "6384725a6ed9395b5a9c6a6b"
      ],
      "remove": [],
      "change": []
     },
     {
      "field_key": "updated_time",
      "field_name": "Thời gian cập nhật comment do hệ thống ghi nhận",
      "add": [],
      "remove": [],
      "change": [
       {
        "from": 1669624150.896845,
        "to": 1669624415.347574
       }
      ]
     }
    ]
   },
   "event_type": "note_comment_update_data"
  }
 ],
 "app_id": "c71f0b7a-6ecc-11ed-9704-468042e8692e",
 "request_id": "62d7886a-6ef7-11ed-8feb-7288e2625a1a",
 "version": 1
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
note_idStringTRUEID ghi chú
event_detailArrayDanh sách các field của event
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật ghi chú

Khi 1 ghi chú được cập nhật trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứngdụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
 "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
 "timestamp": 1669108541,
 "block_event": [
  {
   "message_id": "3b59923e-6a46-11ed-9170-2e5611c3fe96",
   "data_event": {
    "action_time": 1669108532.833919,
    "note_id": "637c513276ba4d23fcb58625",
    "event_id": "637c9337d15f9194a642c441",
    "created_time": 1669108535.792349,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_detail": [
     {
      "field_key": "description",
      "field_name": "Nội dung của ghi chú",
      "add": [],
      "remove": [],
      "change": [
       {
        "from": "<div>Nội dung ghi chú ban đầu</div>",
        "to": "<div>Nội dung ghi chú sau khi đã chỉnh sửa</div>"
       }
      ]
     },
     {
      "field_key": "updated_time",
      "field_name": "Thời gian cập nhật ghi chú gần nhất, do hệ thống tự động ghi nhận",
      "add": [],
      "remove": [],
      "change": [
       {
        "from": 1669106044.477118,
        "to": 1669108532.829107
       }
      ]
     }
    ]
   },
   "event_type": "note_update_data"
  }
 ],
 "app_id": "16453496-6a17-11ed-8a77-6632ed169876",
 "request_id": "3c6ea7ae-6a46-11ed-bf9d-4ec025119c4f",
 "version": 1
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
note_idStringTRUEID ghi chú
event_detailArrayDanh sách các field của event
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Danh sách các field của Ghi chú

field_keyfield_nameMô tả
descriptionNội dung của Ghi chú
attachment_idsDanh sách file đính kèm của Ghi chú
informationThông tin ghi chú
typeLoại Ghi chú: bao gồm
– GENERAL: Ghi chú Chung
– EMAIL: Ghi chú của Email
– CALL: Ghi chú của Cuộc gọi
– MEETING: Ghi chú của Cuộc gặp
result1. Kết quả Cuộc gọi
– HEAD: Profile đã nghe
– REFUSE_ANSWER: Profile từ chối nghe
– MISS_CALL: Gọi nhỡ
– BUSY: Profile máy bận/không nghe máy/không liên lạc được
– WRONG_PHONE_NUMBER: Sai số điện thoại
– PROFILE_CARE: Profile quan tâm
– PROFILE_CALL_BACK: Profile hẹn gọi lại

2. Kết quả Cuộc gặp
– MET: Đã gặp
– CHANGE_APPOINTMENT_TIME: Đổi thời gian hẹn gặp
– PROFILES_NOT_COMING: Profile không tới cuộc gặp 
– MEETING_CANCELED: Cuộc gặp bị hủy
sourceTên module phát sinh ghi chúPROFILE: ghi chú được phát sinh từ profile
SALE: ghi chú được phát sinh từ Đơn hàng (Cơ hội bán)
TICKET: ghi chú được phát sinh từ Ticket
COMPANY: ghi chú được phát sinh từ Công ty
object_idĐịnh danh đối tượng phát sinhPhụ thuộc nguồn phát sinh ghi chú là gì thì phần Object này là ID của đối tượng thuộc module đó
related_toThông tin các module liên quan tớiThông tin các module liên quan tới, id của từng thành phần thuộc module.
related_to_not_deleteThông tin module tạo ra Ghi chú và không được xóa
mentionThông tin người được nhắc đến trong ghi chúID account của  người được nhắc đến trong Ghi chú
created_timeThời gian do hệ thống tự động ghi nhận khi tạo Ghi chú
created_byThông tin người tạoID account của người tạo ra Ghi chú
updated_byThông tin người cập nhậtID account của người cập nhật Ghi chú
account_mentionsThông tin người được nhắc đến trong Ghi chú phục vụ bộ lọcID các account được nhắc đến trong Ghi chú

Xóa ghi chú

Khi 1 ghi chú bị xóa trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
 "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
 "timestamp": 1669276762,
 "block_event": [
  {
   "message_id": "e420e8ee-6bcd-11ed-b33d-2e5611c3fe96",
   "data_event": {
    "action_time": 1669276753.823711,
    "note_id": "637f2415e60854241823a73d",
    "event_id": "637f245203484b0261b222d5",
    "created_time": 1669276754.740147,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_detail": [
     {
      "field_key": "description",
      "field_name": "Nội dung của ghi chú",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "<div>Ghi chú 1</div>"
      ]
     },
     {
      "field_key": "information",
      "field_name": "Thông tin ghi chú",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       {
        "type": "GENERAL"
       }
      ]
     },
     {
      "field_key": "source",
      "field_name": "Tên module phát sinh ghi chú",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "TICKET"
      ]
     },
     {
      "field_key": "object_id",
      "field_name": "Định danh đối tượng phát sinh",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "6328caf2454150000ee59180"
      ]
     },
     {
      "field_key": "related_to",
      "field_name": "Thông tin các module liên quan tới",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       {
        "profile_ids": [],
        "company_ids": [],
        "deal_ids": [],
        "ticket_ids": [
         "6328caf2454150000ee59180"
        ]
       }
      ]
     },
     {
      "field_key": "related_to_not_delete",
      "field_name": "Thông tin module tạo ra Ghi chú và không được xoá",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       {
        "ticket_ids": [
         "6328caf2454150000ee59180"
        ]
       }
      ]
     },
     {
      "field_key": "created_time",
      "field_name": "Thời gian do hệ thống tự động ghi nhận khi tạo ghi chú",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       1669276693.631579
      ]
     },
     {
      "field_key": "create_by",
      "field_name": "Thông tin người tạo",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "91331124-bff5-4f13-83cd-f9b4aa8a333a"
      ]
     },
     {
      "field_key": "update_by",
      "field_name": "Thông tin người cập nhật",
       "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "91331124-bff5-4f13-83cd-f9b4aa8a333a"
      ]
     }
    ]
   },
   "event_type": "note_delete"
  }
 ],
 "app_id": "16453496-6a17-11ed-8a77-6632ed169876",
 "request_id": "e813ccaa-6bcd-11ed-9123-4ec025119c4f",
 "version": 1
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
note_idStringTRUEID ghi chú
event_detailArrayDanh sách các field của event
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Danh sách các field của Ghi chú

field_keyfield_nameMô tả
descriptionNội dung của Ghi chú
attachment_idsDanh sách file đính kèm của Ghi chú
informationThông tin ghi chú
typeLoại Ghi chú: bao gồm
– GENERAL: Ghi chú Chung
– EMAIL: Ghi chú của Email
– CALL: Ghi chú của Cuộc gọi
– MEETING: Ghi chú của Cuộc gặp
result1. Kết quả Cuộc gọi
– HEAD: Profile đã nghe
– REFUSE_ANSWER: Profile từ chối nghe
– MISS_CALL: Gọi nhỡ
– BUSY: Profile máy bận/không nghe máy/không liên lạc được
– WRONG_PHONE_NUMBER: Sai số điện thoại
– PROFILE_CARE: Profile quan tâm
– PROFILE_CALL_BACK: Profile hẹn gọi lại

2. Kết quả Cuộc gặp
– MET: Đã gặp
– CHANGE_APPOINTMENT_TIME: Đổi thời gian hẹn gặp
– PROFILES_NOT_COMING: Profile không tới cuộc gặp 
– MEETING_CANCELED: Cuộc gặp bị hủy
sourceTên module phát sinh ghi chúPROFILE: ghi chú được phát sinh từ profile
SALE: ghi chú được phát sinh từ Đơn hàng (Cơ hội bán)
TICKET: ghi chú được phát sinh từ Ticket
COMPANY: ghi chú được phát sinh từ Công ty
object_idĐịnh danh đối tượng phát sinhPhụ thuộc nguồn phát sinh ghi chú là gì thì phần Object này là ID của đối tượng thuộc module đó
related_toThông tin các module liên quan tớiThông tin các module liên quan tới, id của từng thành phần thuộc module.
related_to_not_deleteThông tin module tạo ra Ghi chú và không được xóa
mentionThông tin người được nhắc đến trong ghi chúID account của  người được nhắc đến trong Ghi chú
created_timeThời gian do hệ thống tự động ghi nhận khi tạo Ghi chú
created_byThông tin người tạoID account của người tạo ra Ghi chú
updated_byThông tin người cập nhậtID account của người cập nhật Ghi chú
account_mentionsThông tin người được nhắc đến trong Ghi chú phục vụ bộ lọcID các account được nhắc đến trong Ghi chú

Tạo mới bình luận trong ghi chú

Khi 1 bình luận được tạo mới trong ghi chú trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
 "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
 "timestamp": 1669624163,
 "block_event": [
  {
   "message_id": "bde06b1a-6ef6-11ed-bd92-b293a73b46e2",
   "data_event": {
    "action_time": 1669624151.000324,
    "comment_id": "63847156b0d322e9a7678bee",
    "event_id": "63847158d6356fe0b38746a5",
    "created_time": 1669624152.479004,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_detail": [
     {
      "field_key": "merchant_id",
      "field_name": "Định danh tenant",
      "add": [
       "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "object_id",
      "field_name": "Định danh đối tượng phát sinh comment",
      "add": [
       "63843fceb0d322e9a7678bec"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "description",
      "field_name": "Nội dung comment",
      "add": [
       "Đã liên hệ 1 lần, nhưng Kh từ chối nghe. Sẽ gọi lại vào dịp khác"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "status",
      "field_name": "Trạng thái của comment",
      "add": [
       "created"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "created_by",
      "field_name": "Định danh người tạo comment",
      "add": [
       "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "updated_by",
      "field_name": "Định danh người update comment",
      "add": [
       "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "created_time",
      "field_name": "Thời gian tạo comment do hệ thống ghi nhận",
      "add": [
       "2022-11-28T08:29Z"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "updated_time",
      "field_name": "Thời gian cập nhật comment do hệ thống ghi nhận",
      "add": [
       "2022-11-28T08:29Z"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "source",
      "field_name": "Nguồn phát sinh comment",
      "add": [
       "NOTE"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "note_comment_create"
  }
 ],
 "app_id": "c71f0b7a-6ecc-11ed-9704-468042e8692e",
 "request_id": "c2d08ad8-6ef6-11ed-8feb-7288e2625a1a",
 "version": 1
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
note_idStringTRUEID ghi chú
event_detailArrayDanh sách các field của event
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Xóa bình luận trong ghi chú

Khi 1 bình luận trong ghi chú bị xóa trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
 "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
 "timestamp": 1669625455,
 "block_event": [
  {
   "message_id": "c0d62000-6ef9-11ed-bd92-b293a73b46e2",
   "data_event": {
    "action_time": 1669625443.474335,
    "comment_id": "63847156b0d322e9a7678bee",
    "event_id": "63847665d6356fe0b38746a9",
    "created_time": 1669625445.483678,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "event_detail": [
     {
      "field_key": "merchant_id",
      "field_name": "Định danh tenant",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924"
      ]
     },
     {
      "field_key": "object_id",
      "field_name": "Định danh đối tượng phát sinh comment",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "63843fceb0d322e9a7678bec"
      ]
     },
     {
      "field_key": "description",
      "field_name": "Nội dung comment",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "Đã liên hệ 1 lần, nhưng Kh từ chối nghe. Sẽ gọi lại vào dịp khác gần nhất có thể"
      ]
     },
     {
      "field_key": "status",
      "field_name": "Trạng thái của comment",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "edited"
      ]
     },
     {
      "field_key": "file_attachment_ids",
      "field_name": "Danh sách file đính kèm của comment",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "6384725a6ed9395b5a9c6a6b"
      ]
     },
     {
      "field_key": "created_by",
      "field_name": "Định danh người tạo comment",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
      ]
     },
     {
      "field_key": "updated_by",
      "field_name": "Định danh người update comment",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
      ]
     },
     {
      "field_key": "created_time",
      "field_name": "Thời gian tạo comment do hệ thống ghi nhận",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       1669624150.896838
      ]
     },
     {
      "field_key": "updated_time",
      "field_name": "Thời gian cập nhật comment do hệ thống ghi nhận",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       1669624415.347574
      ]
     },
     {
      "field_key": "source",
      "field_name": "Nguồn phát sinh comment",
      "add": [],
      "change": [],
      "remove": [
       "NOTE"
      ]
     }
    ]
   },
   "event_type": "note_comment_delete"
  }
 ],
 "app_id": "c71f0b7a-6ecc-11ed-9704-468042e8692e",
 "request_id": "c543f9d2-6ef9-11ed-8feb-7288e2625a1a",
 "version": 1
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
note_idStringTRUEID ghi chú
event_detailArrayDanh sách các field của event
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top