Task

Mobio sẽ gửi các request http (method POST) đến webhook url của ứng dụng khi có tương tác từ người dùng hoặc các thay đổi liên quan đến dữ liệu người dùng. Các sự kiện webhook được gửi dưới dạng các yêu cầu POST đến webhook đã đăng ký trong trang cài đặt ứng dụng của bạn.

Sửa comment

Khi user cập nhật bình luận trong công việc trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
  "action_time":1698049586.589872,
  "comment_id":"65362cddc25e60c857d6b568",
  "event_id":"65362e335d46dfa76900d23a",
  "created_time":1698049587.302849,
  "merchant_id":"1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
  "event_detail":[
   {
     "field_key":"description",
     "field_name":"N\u1ed9i dung comment",
     "add":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ],
     "change":[
      {
        "from":"123",
        "to":"1233"
      }
     ]
   },
   {
     "field_key":"status",
     "field_name":"Tr\u1ea1ng th\u00e1i c\u1ee7a comment",
     "add":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ],
     "change":[
      {
        "from":"created",
        "to":"edited"
      }
     ]
   },
   {
     "field_key":"updated_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian c\u1eadp nh\u1eadt comment do h\u1ec7 th\u1ed1ng ghi nh\u1eadn",
     "add":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ],
     "change":[
      {
        "from":1698049245.350134,
        "to":1698049586.578894
      }
     ]
   }
  ]
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
merchant_idstringmerchant_id
event_idstringid event
event_detailarraychi tiết của event
created_timefloatThời gian tạo event trên hệ thống
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống
comment_idstringid của comment
action_timestringThời gian phát sinh event
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
field_keystringfield key
field_namestringtên field
addarraygiá trị thêm mới
removearraygiá trị xóa
changearrayGiá trị thay đổi
fromgiá trị trước khi thay đổi
togiá trị sau khi thay đổi

Sửa công việc

Khi user thực hiện sửa công việc trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
  "action_time":1696238569.021342,
  "task_id":"651a8935731735000c7cebac",
  "event_id":"6535dfd7d24234c99aa9ec51",
  "created_time":1698004327.257312,
  "merchant_id":"972e6e1d-8891-4fdb-9d02-8a7855393298",
  "event_detail":[
   {
     "field_key":"updated_time",
     "field_name":"Thời gian cập nhật công việc",
     "add":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ],
     "change":[
      {
        "from":1696237942.960583,
        "to":1696238569.021342
      }
     ]
   }
  ]
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
action_timestringThời gian phát sinh event
task_idstringid của task
event_idstringid event
created_timefloatThời gian tạo event trên hệ thống
merchant_idstringmerchant_id
event_detailarraychi tiết của event
field_keystringfield key
field_namestringtên field
addarray
removearray
changearrayGiá trị thay đổi
fromgiá trị trước khi thay đổi
togiá trị sau khi thay đổi
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Thêm mới comment

Khi 1 bình luận được tạo mới trong công việc trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "9cf8cc0a-5dcd-11ee-ba21-9682bb75f34d",
   "data_event": {
    "action_time": 1695884816.615586,
    "comment_id": "651526101ea0bb1459232ad6",
    "event_id": "6515261159ad6d8ca1e86d32",
    "created_time": 1695884817.025473,
    "merchant_id": "972e6e1d-8891-4fdb-9d02-8a7855393298",
    "event_detail": [
     {
      "field_key": "object_id",
      "field_name": "Định danh đối tượng phát sinh comment",
      "add": [
       "6513a566e9a533000efe6af3"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "mentions",
      "field_name": "Người được nhắc đến trong comment",
      "add": [
       {
        "account_id": "fd7593ef-6ac7-43c7-a412-97c2a6b2baeb"
       }
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "description",
      "field_name": "Nội dung comment",
      "add": [
       "<span class=\"mo-lib-shared-mention\" style=\"font-weight: 600;-moz-osx-font-smoothing: grayscale;-webkit-font-smoothing: antialiased; color: #7239EA\" contenteditable=\"false\" id=\"fd7593ef-6ac7-43c7-a412-97c2a6b2baeb\" feid=\"9e7f32e0-edba-4c66-a8d8-36fc710c90ac\" value=\"@Ntth04\">@Ntth04</span>&nbsp;"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "merchant_id",
      "field_name": "Định danh tenant",
      "add": [
       "972e6e1d-8891-4fdb-9d02-8a7855393298"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "created_by",
      "field_name": "Định danh người tạo comment",
      "add": [
       "0f5be325-bd84-420b-9e03-8a7161404233"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "updated_by",
      "field_name": "Định danh người update comment",
      "add": [
       "0f5be325-bd84-420b-9e03-8a7161404233"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "status",
      "field_name": "Trạng thái của comment",
      "add": [
       "created"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "created_time",
      "field_name": "Thời gian tạo comment do hệ thống ghi nhận",
      "add": [
       "2023-09-28T07:06:56Z"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "updated_time",
      "field_name": "Thời gian cập nhật comment do hệ thống ghi nhận",
      "add": [
       "2023-09-28T07:06:56Z"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     },
     {
      "field_key": "source",
      "field_name": "Nguồn phát sinh comment",
      "add": [
       "TASK"
      ],
      "change": [],
      "remove": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "task_comment_create"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
comment_idStringTRUEID bình luận
event_detailArrayDanh sách các field của event
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Danh sách các field của Bình luận

field_keyfield_nameMô tả
descriptionNội dung của bình luận
file_attachment_idsDanh sách file đính kèm của bình luận
statusTrạng thái của bình luậnCác loại trạng thái
created: Tạo mớiedited: Cập nhật
sourceNguồn phát sinh bình luậnNOTE: Bình luận được phát sinh từ Ghi chú
TASK: Bình luận được phát sinh từ Công việc
object_idĐịnh danh đối tượng phát sinhPhụ thuộc nguồn phát sinh bình luận là gì thì phần Object này là ID của đối tượng thuộc module đó
mentionsThông tin người được nhắc đến trong bình luậnID account của  người được nhắc đến trong bình luận
created_timeThời gian tạo bình luận do hệ thống ghi nhận
updated_timeThời gian cập nhật bình luận do hệ thống ghi nhận
created_byThông tin người tạoID account của người tạo ra bình luận
updated_byThông tin người cập nhậtID account của người cập nhật bình luận

Thêm mới công việc

Khi 1 công việc được tạo mới trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
  "action_time":1698048719.271479,
  "task_id":"65362acfee8453000b624c01",
  "event_id":"65362ad00b032b000b69c272",
  "created_time":1698048720.967934,
  "merchant_id":"1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
  "event_detail":[
   {
     "field_key":"merchant_id",
     "field_name":"\u0110\u1ecbnh danh tenant",
     "add":[
      "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"type_create",
     "field_name":"Ki\u1ec3u t\u1ea1o task",
     "add":[
      "MANUAL"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"created_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian t\u1ea1o c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      1698048719.271479
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"updated_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian c\u1eadp nh\u1eadt c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      1698048719.271479
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"created_by",
     "field_name":"Ng\u01b0\u1eddi t\u1ea1o c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"source",
     "field_name":"Ngu\u1ed3n t\u1ea1o c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      "TASK"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"order_ids",
     "field_name":"Danh s\u00e1ch order li\u00ean quan t\u1edbi c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      "652cef155a826dc571db5eee"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"priority_level",
     "field_name":"M\u1ee9c \u0111\u1ed9 \u01b0u ti\u00ean c\u1ee7a task",
     "add":[
      1
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"status_process",
     "field_name":"Tr\u1ea1ng th\u00e1i x\u1eed l\u00fd c\u1ee7a c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      1
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"title",
     "field_name":"T\u00ean c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      "test"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"task_type",
     "field_name":"Lo\u1ea1i c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      "GENERAL"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"description",
     "field_name":"N\u1ed9i dung c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      "<div>test</div>"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"assign_ids",
     "field_name":"Danh s\u00e1ch \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e2n c\u00f4ng",
     "add":[
      "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"deadline_type",
     "field_name":"Lo\u1ea1i th\u1eddi h\u1ea1n ho\u00e0n th\u00e0nh c\u1ee7a c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      "unspecified_time"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"deadline_start_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian b\u1eaft \u0111\u1ea7u",
     "add":[
      1697994000.0
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"deadline_end_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian k\u1ebft th\u00fac",
     "add":[
      1697994000.0
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"notification_config_type",
     "field_name":"Lo\u1ea1i th\u00f4ng b\u00e1o nh\u1eafc nh\u1edf c\u1ee7a task",
     "add":[
      "NO_REMINDER"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   },
   {
     "field_key":"code_task",
     "field_name":"M\u00e3 c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      "RZHTVSXQ"
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      
     ]
   }
  ]
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
action_timestringThời gian phát sinh event
task_idstringid của task
event_idstringid event
created_timefloatThời gian tạo event trên hệ thống
merchant_idstringmerchant_id
event_detailarraychi tiết của event
field_keystringfield key
field_namestringtên field
addarraygiá trị thêm mới
removearraygiá trị xóa
changearrayGiá trị thay đổi
fromgiá trị trước khi thay đổi
togiá trị sau khi thay đổi
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Xoá comment

Khi user thực hiện xóa 1 bình luận bất kỳ trong công việc trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
  "action_time":1698049731.410632,
  "comment_id":"65362cddc25e60c857d6b568",
  "event_id":"65362ec45d46dfa76900d23c",
  "created_time":1698049732.128814,
  "merchant_id":"1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
  "event_detail":[
   {
     "field_key":"object_id",
     "field_name":"\u0110\u1ecbnh danh \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng ph\u00e1t sinh comment",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "650d3cd3f5ca51000ee6772c"
     ]
   },
   {
     "field_key":"description",
     "field_name":"N\u1ed9i dung comment",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "1233"
     ]
   },
   {
     "field_key":"merchant_id",
     "field_name":"\u0110\u1ecbnh danh tenant",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924"
     ]
   },
   {
     "field_key":"created_by",
     "field_name":"\u0110\u1ecbnh danh ng\u01b0\u1eddi t\u1ea1o comment",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
     ]
   },
   {
     "field_key":"updated_by",
     "field_name":"\u0110\u1ecbnh danh ng\u01b0\u1eddi update comment",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
     ]
   },
   {
     "field_key":"status",
     "field_name":"Tr\u1ea1ng th\u00e1i c\u1ee7a comment",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "edited"
     ]
   },
   {
     "field_key":"created_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian t\u1ea1o comment do h\u1ec7 th\u1ed1ng ghi nh\u1eadn",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      1698049245.350134
     ]
   },
   {
     "field_key":"updated_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian c\u1eadp nh\u1eadt comment do h\u1ec7 th\u1ed1ng ghi nh\u1eadn",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      1698049586.578894
     ]
   },
   {
     "field_key":"source",
     "field_name":"Ngu\u1ed3n ph\u00e1t sinh comment",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "TASK"
     ]
   }
  ]
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
action_timestringThời gian phát sinh event
comment_idstringid của comment
event_idstringid event
created_timefloatThời gian tạo event trên hệ thống
merchant_idstringmerchant_id
event_detailarraychi tiết của event
field_keystringfield key
field_namestringtên field
addarraygiá trị thêm mới
removearraygiá trị xóa
changearrayGiá trị thay đổi
fromgiá trị trước khi thay đổi
togiá trị sau khi thay đổi
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Xoá công việc

Khi user thực hiện xóa công việc trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
  "action_time":1698049039.626987,
  "task_id":"65362acfee8453000b624c01",
  "event_id":"65362c0f0b032b000b69c27c",
  "created_time":1698049039.951848,
  "merchant_id":"1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
  "event_detail":[
   {
     "field_key":"merchant_id",
     "field_name":"\u0110\u1ecbnh danh tenant",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924"
     ]
   },
   {
     "field_key":"type_create",
     "field_name":"Ki\u1ec3u t\u1ea1o task",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "MANUAL"
     ]
   },
   {
     "field_key":"created_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian t\u1ea1o c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      1698048719.271479
     ]
   },
   {
     "field_key":"updated_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian c\u1eadp nh\u1eadt c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      1698048719.271479
     ]
   },
   {
     "field_key":"created_by",
     "field_name":"Ng\u01b0\u1eddi t\u1ea1o c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
     ]
   },
   {
     "field_key":"source",
     "field_name":"Ngu\u1ed3n t\u1ea1o c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "TASK"
     ]
   },
   {
     "field_key":"order_ids",
     "field_name":"Danh s\u00e1ch order li\u00ean quan t\u1edbi c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "652cef155a826dc571db5eee"
     ]
   },
   {
     "field_key":"priority_level",
     "field_name":"M\u1ee9c \u0111\u1ed9 \u01b0u ti\u00ean c\u1ee7a task",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      1
     ]
   },
   {
     "field_key":"status_process",
     "field_name":"Tr\u1ea1ng th\u00e1i x\u1eed l\u00fd c\u1ee7a c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      1
     ]
   },
   {
     "field_key":"title",
     "field_name":"T\u00ean c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "test"
     ]
   },
   {
     "field_key":"task_type",
     "field_name":"Lo\u1ea1i c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "GENERAL"
     ]
   },
   {
     "field_key":"description",
     "field_name":"N\u1ed9i dung c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "<div>test</div>"
     ]
   },
   {
     "field_key":"assign_ids",
     "field_name":"Danh s\u00e1ch \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e2n c\u00f4ng",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "7fc0a33c-baf5-11e7-a7c2-0242ac180003"
     ]
   },
   {
     "field_key":"deadline_type",
     "field_name":"Lo\u1ea1i th\u1eddi h\u1ea1n ho\u00e0n th\u00e0nh c\u1ee7a c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "unspecified_time"
     ]
   },
   {
     "field_key":"deadline_start_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian b\u1eaft \u0111\u1ea7u",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      1697994000.0
     ]
   },
   {
     "field_key":"deadline_end_time",
     "field_name":"Th\u1eddi gian k\u1ebft th\u00fac",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      1697994000.0
     ]
   },
   {
     "field_key":"notification_config_type",
     "field_name":"Lo\u1ea1i th\u00f4ng b\u00e1o nh\u1eafc nh\u1edf c\u1ee7a task",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "NO_REMINDER"
     ]
   },
   {
     "field_key":"code_task",
     "field_name":"M\u00e3 c\u00f4ng vi\u1ec7c",
     "add":[
      
     ],
     "change":[
      
     ],
     "remove":[
      "RZHTVSXQ"
     ]
   }
  ]
}

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
action_timestringThời gian phát sinh event
task_idstringid của task
event_idstringid event
created_timefloatThời gian tạo event trên hệ thống
merchant_idstringmerchant_id
event_detailarraychi tiết của event
field_keystringfield key
field_namestringtên field
addarraygiá trị thêm mới
removearraygiá trị xóa
changearrayGiá trị thay đổi
fromgiá trị trước khi thay đổi
togiá trị sau khi thay đổi
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top