Sales

Mobio sẽ gửi các request http (method POST) đến webhook url của ứng dụng khi có tương tác từ người dùng hoặc các thay đổi liên quan đến dữ liệu người dùng. Các sự kiện webhook được gửi dưới dạng các yêu cầu POST đến webhook đã đăng ký trong trang cài đặt ứng dụng của bạn.

Tạo đơn hàng

Khi 1 đơn hàng được tạo mới trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "eeafca1a-0d35-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658876078.505126,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "created_time": 1658876078.765139,
    "fields": [
     {
      "remove": [],
      "add": [
       "ZPSYK3Y8"
      ],
      "change": [],
      "field_key": "state_code",
      "field_name": "state_code"
     },
     {
      "remove": [],
      "add": [
       "62cc023369c057ddec9e94fb"
      ],
      "change": [],
      "field_key": "sale_process_id",
      "field_name": "sale_process_id"
     },
     {
      "remove": [],
      "add": [
       5
      ],
      "change": [],
      "field_key": "state_ratio",
      "field_name": "state_ratio"
     }
    ],
    "id": "62e070ae8fa66451707b8444",
    "deal_id": "62e070aefc503549d550c99e"
   },
   "event_type": "sale_create_deal"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
message_idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin đơn hàng

Khi đơn hàng được cập nhật thông tin trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "ef0aa354-0d35-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658876078.505126,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "created_time": 1658876080.141136,
    "fields": [
     {
      "remove": [],
      "add": [
       {
        "sale_process_id": "62cc023369c057ddec9e94fb",
        "sale_process_name": "Data test",
        "state_name": "Khởi tạo",
        "state_ratio": 5,
        "state_code": "ZPSYK3Y8"
       }
      ],
      "change": [],
      "field_key": "state_code",
      "field_name": "state_code"
     }
    ],
    "id": "62e070b08fa66451707b844b",
    "deal_id": "62e070aefc503549d550c99e"
   },
   "event_type": "sale_update_status"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa profile và đơn hàng

Khi đơn hàng được cập nhật thông tin liên hệ giữa profile và đơn hàng trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "01065c62-0cf8-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658849480.415978,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "created_time": 1658849480.701457,
    "fields": [
     {
      "remove": [],
      "add": [
       {
        "id": "425a95d4-60d8-4b05-8cc9-c8aa57a65069",
        "name": "15cf6a5c-28de-47de-8a04-264048ad110b"
       }
      ],
      "change": [],
      "field_key": "profiles",
      "field_name": "profiles"
     }
    ],
    "id": "62e008c8ab5050d9dc4aa089",
    "deal_id": "62df5b6db603676889967895"
   },
   "event_type": "sale_update_contact"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Chuyển trạng thái đơn hàng

Khi 1 đơn hàng được thay đổi trạng thái trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "ef0aa354-0d35-11ed-9d73-aea73dddcfef",
   "data_event": {
    "action_time": 1658876078.505126,
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "created_time": 1658876080.141136,
    "fields": [
     {
      "remove": [],
      "add": [
       {
        "sale_process_id": "62cc023369c057ddec9e94fb",
        "sale_process_name": "Data test",
        "state_name": "Khởi tạo",
        "state_ratio": 5,
        "state_code": "ZPSYK3Y8"
       }
      ],
      "change": [],
      "field_key": "state_code",
      "field_name": "state_code"
     }
    ],
    "id": "62e070b08fa66451707b844b",
    "deal_id": "62e070aefc503549d550c99e"
   },
   "event_type": "sale_update_status"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa đơn hàng và công ty

Khi đơn hàng được cập nhật thông tin liên hệ giữa công ty và đơn hàng trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "32d10414-74b6-11ee-ab51-1eb1e9d6b62a",
   "data_event": {
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "id": "653b9535cd31982112d0f761",
    "deal_code": "LMCUEVWA121023",
    "action_time": 1698403637.201355,
    "deal_id": "652798eef33eb117e6eae6fd",
    "created_time": 1698403637.483197,
    "fields": [
     {
      "remove": [
       {
        "id": "651bbae7fbdad1f6003a6406",
        "name": "Công ty A"
       }
      ],
      "field_name": "companies",
      "add": [],
      "field_key": "companies",
      "change": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "sale_update_company"
 }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
removeArrayGiá trị bị xoá
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa đơn hàng và media

Khi 1 đơn hàng được cập nhật thông tin media trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

 {
   "message_id": "3c460b8a-633a-11ee-ba21-9682bb75f34d",
   "data_event": {
    "id": "651e3fc9d6ccaeabd68258bd",
    "deal_id": "646418399f5a99b717f7d775",
    "deal_code": "XLBNQYFL160523",
    "merchant_id": "972e6e1d-8891-4fdb-9d02-8a7855393298",
    "action_time": 1696481224.637406,
    "created_time": 1696481225.992069,
    "body": {
     "add": [
      {
       "merchant_id": "972e6e1d-8891-4fdb-9d02-8a7855393298",
       "entity_id": "646418399f5a99b717f7d775",
       "entity_type": "detail_deal",
       "info": {
        "type_media": [
         "other"
        ],
        "url": "https://t1.mobio.vn/static/972e6e1d-8891-4fdb-9d02-8a7855393298/651e3fc5efc88e92d855800c.pdf",
        "format_file": "application/pdf",
        "title": "Chuyện Hoa Chuyện Quả.pdf",
        "local_path": "/media/data/public_resources/static/972e6e1d-8891-4fdb-9d02-8a7855393298/651e3fc5efc88e92d855800c.pdf"
       },
       "created_time": "2023-10-05T04:47:03Z",
       "updated_time": "2023-10-05T04:47:03Z",
       "_id": "651e3fc773e4db2cf46c9bc9",
       "id": "651e3fc773e4db2cf46c9bc9"
      }
     ],
     "remove": []
    }
   },
   "event_type": "sale_update_media"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
deal_codeStringFalseMã đơn hàng
bodyObjectFalseDanh sách các field có giá trị
addArray ObjectFalseThông tin media được thêm
merchant_idStringFalseMerchant Id
entity_idStringFalseID thực thể được gắn với media (Ở đây là ID đơn hàng)
entity_typeStringFalseLoại thực thể gắn với media
infoObjectFalse
type_mediaStringFalseLoại media
urlStringFalseđường dẫn
format_fileStringFalseFormat file
titleStringFalsetiêu đề
local_pathStringFalseđường dẫn local
created_timeStringFalsethời gian tạo
updated_timeStringFalsethời gian update
_idStringFalseID media
idStringFalseID media
removeArray ObjectFalseThông tin media bị xoá
merchant_idStringFalseMerchant Id
entity_idStringFalseID thực thể được gắn với media (Ở đây là ID đơn hàng)
entity_typeStringFalseLoại thực thể gắn với media
infoObjectFalse
type_mediaStringFalseLoại media
urlStringFalseđường dẫn
format_fileStringFalseFormat file
titleStringFalsetiêu đề
local_pathStringFalseđường dẫn local
created_timeStringFalsethời gian tạo
updated_timeStringFalsethời gian update
_idStringFalseID media
idStringFalseID media
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa đơn hàng và danh mục chính

Khi 1 cơ hội bán được cập nhật thông tin danh mục chính trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

 message = {
    'id': '65003cc9486512296e158438',
    'deal_id': '649015bcd5c8995f1c04e40d',
    'deal_code': 'EHFFVOHJ190623',
    'merchant_id': '1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924',
    'action_time': 1694512456.01569,
    'created_time': 1694489177.026791,
    'fields': [{
      'field_key': 'product_categories',
      'field_name': 'product_categories',
      'add': [{
        'id': '648c0d2f11e673000f9cd3e9',
        'name': {
          'vi': 'Danh mục lỗi'
        }
      }],
      'remove': [],
      'change': []
    }]
  },

 "event_type": "sale_update_product_categories_main"
  },

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tảGhi chú
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
deal_codeStringFALSEMã đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
idStringID danh mục chính
nameObjectTên danh mục chính
viStringTên sản phẩm theo tiếng việt
removeArrayGiá trị bị xoá
idStringID danh mục chính
nameObjectTên danh mục chính
viStringTên sản phẩm theo tiếng việt
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa đơn hàng và danh mục phụ

Khi 1 cơ hội bán được cập nhật thông tin danh mục phụ trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

 {
   "message_id": "d2f47994-74bb-11ee-ab51-1eb1e9d6b62a",
   "data_event": {
    "id": "653b9ea5cd31982112d0f7de",
    "deal_id": "652798eef33eb117e6eae6fd",
    "deal_code": "LMCUEVWA121023",
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "action_time": 1698406052.930779,
    "created_time": 1698406053.154075,
    "fields": [
     {
      "field_key": "product_categories",
      "field_name": "product_categories",
      "add": [
       {
        "root_category": {
         "id": "65028bbb88975b000dc5d306",
         "name": {
          "vi": "Danh mục mẹ 1"
         }
        },
        "sub_categories": [
         {
          "id": "65028bdf88975b000dc5d307",
          "name": {
           "vi": "danh mục con 1"
          }
         },
         {
          "id": "65028bdf88975b000dc5d308",
          "name": {
           "vi": "danh mục con 2"
          }
         },
         {
          "id": "65028bdf88975b000dc5d309",
          "name": {
           "vi": "danh mục cháu"
          }
         }
        ]
       }
      ],
      "remove": [],
      "change": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "sale_update_product_categories_sub"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tảGhi chú
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
deal_codeStringFALSEMã đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
root_categoryObjectThông tin danh mục chính
idStringID danh mục chính
nameObjectTên danh mục chính
viStringTên sản phẩm theo tiếng việt
sub_categoriesArrayThông tin danh mục phụ
idStringID danh mục phụ
nameObjectTên danh mục phụ
viStringTên sản phẩm theo tiếng việt
removeArrayGiá trị bị xoá
root_categoryObjectThông tin danh mục chính
idStringID danh mục chính
nameObjectTên danh mục chính
viStringTên sản phẩm theo tiếng việt
sub_categoriesArrayThông tin danh mục phụ
idStringID danh mục phụ
nameObjectTên danh mục phụ
viStringTên sản phẩm theo tiếng việt
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa đơn hàng và sản phẩm (ver Retail)

Khi 1 cơ hội bán được cập nhật thông tin sản phẩm trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

 {
   "message_id": "d3692f06-74bf-11ee-ab51-1eb1e9d6b62a",
   "data_event": {
    "id": "653ba55ccd31982112d0f7e6",
    "deal_id": "652798eef33eb117e6eae6fd",
    "deal_code": "LMCUEVWA121023",
    "merchant_id": "1b99bdcf-d582-4f49-9715-1b61dfff3924",
    "action_time": 1698407771.832658,
    "created_time": 1698407772.007712,
    "fields": [
     {
      "field_key": "products",
      "field_name": "products",
      "add": [],
      "remove": [
       {
        "id": "652fb09d9e6889079f73f390",
        "name": {
         "vi": "Sản phẩm 1"
        }
       }
      ],
      "change": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "sale_update_products"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tảGhi chú
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
deal_codeStringFALSEMã đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
idStringID sản phẩm
nameObjectThông tin sản phẩm
viStringTên sản phẩm theo ngôn ngữ tiếng việt
remove
idStringID sản phẩm
nameObjectThông tin sản phẩm
viStringTên sản phẩm theo ngôn ngữ tiếng việt
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa cơ hội bán và sản phẩm (ver Bank)

Khi 1 cơ hội bán được cập nhật thông tin sản phẩm trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "21d47418-6334-11ee-ba21-9682bb75f34d",
   "data_event": {
    "id": "651e358c100e79dccd2b28b4",
    "deal_id": "651ccf883be91ff2c7748f9f",
    "deal_code": "JPCLOIVT041023",
    "merchant_id": "87d9e1f3-6da0-415f-b418-9ba9f4fe5523",
    "action_time": 1696478604.034631,
    "created_time": 1696478604.445944,
    "fields": [
     {
      "field_key": "products_bank",
      "field_name": "products_bank",
      "add": [
       {
        "id": "64db33d0e70a65000c434e0e",
        "name": "ô mô 2"
       }
      ],
      "remove": [],
      "change": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "sale_update_products_bank"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID cơ hội bán
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEvới event này, mặc định giá trị là “products_bank”
field_nameStringTRUEvới event này, mặc định giá trị là “products_bank” mang ý nghĩa là sản phẩm được cập nhật
addArrayGiá trị được thêm
idStringID của sản phẩm được cập nhật trong Cơ hội bán
nameStringTên của sản phẩm được cập nhật trong Cơ hội bán
removeArrayGiá trị bị xoá
idStringID của dòng sản phẩm được cập nhật trong Cơ hội bán
nameStringTên của dòng sản phẩm được cập nhật trong Cơ hội bán
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa cơ hội bán và dòng sản phẩm (ver Bank)

Khi 1 cơ hội bán được cập nhật thông tin sản phẩm trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "21f29772-6334-11ee-ba21-9682bb75f34d",
   "data_event": {
    "id": "651e358c100e79dccd2b28b8",
    "deal_id": "651ccf883be91ff2c7748f9f",
    "deal_code": "JPCLOIVT041023",
    "merchant_id": "87d9e1f3-6da0-415f-b418-9ba9f4fe5523",
    "action_time": 1696478604.034631,
    "created_time": 1696478604.914027,
    "fields": [
     {
      "field_key": "product_line",
      "field_name": "product_line",
      "add": [
       {
        "id": "64d35647906a91000d266d7d",
        "name": "DÒng ưu tiên"
       }
      ],
      "remove": [],
      "change": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "sale_update_product_line"
  },

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID cơ hội bán
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEvới event này, mặc định giá trị là “product_line”
field_nameStringTRUEvới event này, mặc định giá trị là “product_line” mang ý nghĩa là Dòng sản phẩm được cập nhật
addArrayGiá trị được thêm
idStringID của dòng sản phẩm được cập nhật trong Cơ hội bán
nameStringTên của dòng sản phẩm được cập nhật trong Cơ hội bán
removeArrayGiá trị bị xoá
idStringID của dòng sản phẩm được cập nhật trong Cơ hội bán
nameStringTên của dòng sản phẩm được cập nhật trong Cơ hội bán
changeArrayGiá trị thay đổi
fromGiá trị ban đầu
toGiá trị mới
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống

Cập nhật thông tin liên hệ giữa cơ hội bán và loại sản phẩm (ver Bank)

Khi 1 cơ hội bán được cập nhật thông tin sản phẩm trên hệ thống, MOBIO sẽ gửi 1 request đến webhook URL đã đăng ký của ứng dụng. 

 • URL: Webhook Url của ứng dụng bên thứ 3
 • Method: POST
 • Content Type: application/json
 • X-mevent-signature: mac = sha256(app_id + data_string + app_secret), với data_string là dữ liệu webhook.

Dữ liệu mẫu từng block event như sau:

{
   "message_id": "21d47418-6334-11ee-ba21-9682bb75f34d",
   "data_event": {
    "id": "651e358c100e79dccd2b28b4",
    "deal_id": "651ccf883be91ff2c7748f9f",
    "deal_code": "JPCLOIVT041023",
    "merchant_id": "87d9e1f3-6da0-415f-b418-9ba9f4fe5523",
    "action_time": 1696478604.034631,
    "created_time": 1696478604.445944,
    "fields": [
     {
      "field_key": "products_bank",
      "field_name": "products_bank",
      "add": [
       {
        "id": "64db33d0e70a65000c434e0e",
        "name": "ô mô 2"
       }
      ],
      "remove": [],
      "change": []
     }
    ]
   },
   "event_type": "sale_update_products_bank"
  }

Mô tả dữ liệu trong cụm data_event

Tên fieldKiểu dữ liệuRequiredMô tả
idStringTRUEID event trên hệ thống Mobio
merchant_idStringTRUEMerchant ID
deal_idStringTRUEID đơn hàng
deal_codeStringFALSEMã đơn hàng
fieldsArrayDanh sách các field có giá trị
field_keyStringTRUEfield key
field_nameStringTRUETên Field
addArrayGiá trị được thêm
product_lineObjectThông tin dòng sản phẩm
idStringID dòng sản phẩm
nameStringTên dòng sản phẩm
product_typesArrayThông tin loại sản phẩm
idID loại sản phẩm
nameTên loại sản phẩm
levelLevel loại sản phẩm
removeArrayGiá trị bị xoá
product_lineObjectThông tin dòng sản phẩm
idStringID dòng sản phẩm
nameStringTên dòng sản phẩm
product_typesArrayThông tin loại sản phẩm
idID loại sản phẩm
nameTên loại sản phẩm
levelLevel loại sản phẩm
action_timeFloatTRUEThời gian phát sinh event
created_timeFloatTRUEThời gian tạo event trên hệ thống
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top