Voucher

Voucher là tính năng hỗ trợ người dùng quản lý các tập voucher. Bao gồm: Tạo voucher, cấu hình mã voucher, cấu hình chính sách áp dụng voucher.

Thêm mới Voucher

Để quản lý voucher, vào tab CMS → Voucher → chọn Voucher.

Cách thêm mới Voucher:

Bước 1: Chọn ở góc bên trái màn hình. Giao diện sẽ hiển thị khung thêm thông tin Voucher mới.

Bước 2: Điền thông tin chung:

 • Điền các trường thông tin: Tên voucher, danh mục, kiểu giảm giá, giá trị giảm, kiểu phát hành voucher, khu vực hiển thị, nội dung chương trình, tag hành vi, upload ảnh đại diện, ảnh mô tả.

Lưu ý: Ảnh mô tả và Ảnh đại diện có dung lượng không quá 1MB.

 • Chọn Tiếp tục hoặc Lưu nháp, Hủy bỏ.

Bước 3: Cấu hình mã voucher:

 • Chọn Kiểu mã voucher: Lấy từ kho mã voucher chung/ Lấy từ kho mã voucher riêng/ Sinh mã tự động.
 • Số lượng mã voucher phát hành toàn chương trình.
 • Số lượng mã voucher phát hành/ 01 ngày.
 • Số lượng mã voucher phát hành/ 01 profile.
 • Thời gian giữa các lần phát hành voucher/ 01 profile.
 • Thời điểm mã voucher hết hiệu lực.

Chọn Lưu nhápTiếp tục hoặc Hủy bỏ.

Bước 4: Cấu hình Chính sách áp dụng:

 • Thời gian Bắt đầu; Thời gian kết thúc; Thời gian bắt đầu hiển thị; Thời gian kết thúc hiển thị.
 • Địa điểm áp dụng.
 • Đối tượng áp dụng.

Chọn Lưu nhápTiếp tục hoặc Hủy bỏ.

Bước 5: Xác nhận và hoàn tất.

 • Chọn trạng thái Hiển thị voucher.
 • Người dùng có thể kiểm tra tất cả các thông tin đã được cấu hình lẫn nữa trước khi tạo voucher.

Chọn Lưu nhápTiếp tục hoặc Hủy bỏ.

Chỉnh sửa/ Sao chép/ Xóa Voucher

Vào danh sách Voucher, di trỏ chuột vào voucher cần Chỉnh sửa/ Sao chép/ Xóa.

 • Chọn Sửa nhanh, giao diện xuất hiện khung chỉnh sửa voucher.
 • Chọn Sap chép, giao diện xuất hiện khung chỉnh sửa voucher.
 • Chọn Xóa, giao diện xuất hiện cửa sổ pop-up xác nhận xóa voucher.

Chọn Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

Ẩn/ Hiện Voucher

Tắt nút switch Hiển thị để voucher được đưa vào danh sách Tab Ẩn.

Vào tab Ẩn voucher để xem danh sách voucher ẩn.

Ngoài ra, người dùng có thể vào tab Nháp để xem danh sách voucher đã được lưu nháp.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top