Tạm dừng Journey

Chuyện gì xảy ra khi người dùng bấm tạm dừng chiến dịch?

Các khối Đối tượng mục tiêu

Thỏa mãn bộ lọcPhát sinh Event
Khi Journey
tạm dừng
Ngừng tìm kiếm profile thỏa mãn điều kiện.
Profile đang ở trong khối sẽ không được xuống khối tiếp theo.
Tất cả các profile có phát sinh tương tác trong khoảng thời gian này không được vào Journey
Khi Journey tiếp tụcTiếp tục tìm kiếm profile thỏa mãn điều kiện.
Profile đang ở trong khối đi xuống khối tiếp theo.
Ghi nhận các profile:
– Trước khi bấm tạm dừng Journey
– Sau khi bấm tiếp tục Journey

Các khối Kênh và Thông điệp

Gồm các kênh như: Email, SMS, ZNS…

Khi bấm tạm dừng Journey:

 • Việc tạo thông điệp sẽ ngừng lại. Các thông điệp chưa viết xong sẽ được viết lại khi camp tiếp tục chạy.
 • Thông điệp đã tạo xong vẫn sẽ được gửi đến cho profile.

Khối chờ

1. Chờ sau một khoảng thời gian hoặc Chờ đến khung thời gian

 • Khi Journey tạm dừng: Hệ thống vẫn tính thời gian chờ của Profile. Trường hợp hết thời gian chờ nhưng Journey chưa tiếp tục, Profile sẽ không xuống khối tiếp theo.
 • Khi Journey kích hoạt lại:
  • Profile đã thỏa mãn thời gian chờ (trong khoảng thời gian JB Tạm dừng) sẽ xuống khối tiếp theo.
  • Profile chưa thỏa mãn, vẫn thực hiện tiếp nghiệp vụ của khối.

2. Chờ đến khi phát sinh Event:

 • Khi Journey tạm dừng: Hệ thống tiếp tục theo dõi Profile có phát sinh event hay không. Nếu có, Profile vẫn bị giữ lại ở khối Chờ.
 • Khi Journey tiếp tục: Profile phát sinh Event được đưa xuống khối tiếp theo. Profile chưa phát sinh Event ở lại khối Chờ.

3. Khối chờ trong Kiểm tra điều kiện – Phát sinh event

 • Khi Journey tạm dừng: Hệ thống tiếp tục theo dõi Profile có phát sinh event hay không. Nếu có, Profile vẫn bị giữ lại ở khối Kiểm tra điều kiện.
 • Khi Journey tiếp tục:
  • Profile phát sinh Event → Đi theo nhánh Xảy ra.
  • Các profile không thỏa mãn điều kiện event trong khoảng thời gian Chờ → Đi theo nhánh Không xảy ra.
  • Các profile chưa thỏa mãn điều kiện event (Thời gian chờ vẫn còn khi Journey tiếp tục) → Ở lại khối Kiểm tra điều kiện.

Các khối khác

 • Khi Journey tạm dừng: Profile vào khối vẫn thực hiện nghiệp vụ của khối, chỉ không thoát khối.
 • Khi Journey tiếp tục: Thực hiện tiếp nghiệp vụ của khối.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top