Segmentation

Phân loại nhóm khách hàng theo các thông tin, đặc điểm riêng biệt của họ mà doanh nghiệp đang lưu trữ

© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top