Journey Builder

Journey Builder giúp doanh nghiệp xây dựng kịch bản marketing hoàn chỉnh và triển khai hành trình khách hàng (Customer Experience) tự động, xuyên suốt.

© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top