Thẻ hiển thị

Thẻ hiển thị giúp người dùng có thể

Màn hình hiển thị 2 thẻ chính:

  • Đã phân công
  • Chờ phân công 

Ngoài ra, còn hiển thị tên các thẻ hiển thị được ghim. 

Thêm thẻ hiển thị mới

Bước 1: Click chọn    →  Màn hình hiển thị cửa sổ popup để điền thông tin thẻ hiển thị mới.

Bước 2:  Nhập nội dung Tên thẻ hiển thị.

Bước 3: Chọn 1 trong các trường thông tin Chia sẻ thẻ hiển thị bao gồm:

  • Tất cả mọi người
  • Tất cả thành viên trong Team
  • Chỉ mình tôi 

Bước 4: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Xem tất cả các thẻ hiển thị

 Bước 1: Click chọn → Màn hình hiển thị cửa sổ popup để điền thông tin thẻ hiển thị mới.

Bước 2: Chọn các trường thông tin muốn xem theo thẻ hiển thị bao gồm: Tạo bởi hệ thống, tạo bởi tôi và tạo bởi người khác.

Bước 3: Click chọn Xem theo thẻ hiển thị này. Thẻ hiển thị vừa chọn sẽ được hiển thị trên giao diện.

Ngoài ra, người dùng có thể chọn để tùy ý sửa hoặc xóa.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top