Phân công xử lý đơn hàng

Phân công xử lý đơn hàng (Lead Distribution) là quy trình tự động phân công các đơn hàng đến đúng sales phù hợp, giúp nghiệp vụ sales trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Cấu hình Phân công xử lý đơn hàng

Cấu hình theo quy trình bán hàng

Tạo luật

Bước 1: Người dùng truy cập vào module Sales → chọn Phân công xử lý đơn hàng → lựa chọn Luật tự động phân công theo quy trình bán hàng.

Sau đó lựa chọn quy trình bán hàng muốn cấu hình luật. Nếu chưa có quy trình bán hàng, người dùng tạo mới quy trình theo hướng dẫn bên dưới.

Tham khảo Tạo quy trình bán hàng.

Bước 2: Lựa chọn Quy trình bán hàng và cài đặt luật phân công tự động như mong muốn dựa theo các luật sau:

 • Kiểm tra điều kiện
 • Hành động khác
 • Luật phân công đến team
 • Luật phân công đến các thành viên trong team

Bước 3: Áp dụng luật tự động phân công.

Sửa, xoá luật tự động phân công theo quy trình bán hàng

Bước 1: Lựa chọn quy trình bán hàng muốn sửa/xoá.

Bước 2: Lựa chọn.

 • Biểu tượng bút chì để sửa luật.
 • Biểu tượng thùng rác để xoá luật.

Cấu hình khác

Hiện tại người dùng có thể cấu hình luật tự động phân công đơn hàng theo 2 quy tắc sau:

 • Cấu hình mặc định phân công đơn hàng khi không xác định được nhân viên phù hợp
 • Cấu hình thông báo khi nhiều đơn hàng chưa được phân công

Phạm vi phụ trách của Team và nhân viên

Cấu hình chung

Bước 1: Người dùng vào module Sales → chọn Phân công tự động → chọn Phạm vi phụ trách của Team và nhân viên

Bước 2: Thiết lập các cấu hình.

Các luật sử dụng trong cấu hình chung

 • Không phân công cho các thành viên được chọn.
 • Số lượng đơn hàng tối đã một thành viên xử lý.
 • Sau một khoảng thời gian cấu hình (giới hạn trong 3 ngày), những đơn hàng không được xử lí sẽ được phân công cho nhân viên chỉ định (áp dụng khi sử dụng luật thu hồi).

Cấu hình khác

Luật thu hồi đơn hàng áp dụng trong trường hợp đơn hàng được phân công cho nhân viên nhưng không được xử lý trong một khoảng thời gian. Đơn hàng lúc đó sẽ được tự động thu hồi và phân công cho một nhân viên khác phù hợp trong team.

Phạm vi phụ trách của Team

Mỗi team có thể tự cấu hình phân công đơn hàng về team mình theo khu vực phụ trách và theo tag phân loại công việc.

Bước 1: Tạo team phụ trách.

Tham khảo Hướng dẫn cách tạo team

Bước 2: Truy cập vào Sales → người dùng chọn Phân công xử lý đơn hàng → chọn Phạm vi phụ trách của Team và nhân viên → sau đó chọn Phạm vi phụ trách của Team.

 • Chọn team
 • Cấu hình theo khu vực phân công hoặc tag phân loại công việc

Phạm vi phụ trách của thành viên trong team

Hệ thống cho phép cấu hình chi tiết vào từng nhân viên trong team. 

Bước 1: Tạo team

Tham khảo Hướng dẫn cách tạo team

Bước 2: Vào module Sales → chọn Phân công xử lý đơn hàng → sau đó chọn Phạm vi phụ trách của Team và nhân viên → chọn Phạm vi phụ trách của Team.

 • Chọn team.
 • Cấu hình theo khu vực phân công hoặc sản phẩm phụ trách hoặc tag phân loại công việc.

Quy trình bán hàng Team được tham gia

Bước 1: Tạo team

Tham khảo Hướng dẫn cách tạo team

Bước 2: Vào module Sales → chọn Phân công xử lý đơn hàng → sau đó chọn Phạm vi phụ trách của Team và nhân viên → chọn Quy trình bán hàng Team được tham gia.

Cấu hình gắn tag vào đơn hàng

Bước 1: Vào module Sales → chọn Phân công xử lý đơn hàng → chọn Cấu hình gắn tag vào đơn hàng.

Bước 2: Chọn + Cấu hình gắn tag mới.

Bước 3: Lựa chọn điều kiện thỏa mãn gắn tag.

Hoàn thành gắn tag vào đơn hàng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top