Chuyển tiếp đơn hàng

Đơn hàng có thể được chuyển cho Sale khác tiếp nhận.

Kiểu hiển thị dạng cột 

Bước 1: Chọn đơn hàng.

Bước 2: Chọn biểu tượng 

Chọn Chuyển tiếp để chuyển tiếp đơn hàng. 

Kiểu hiển thị theo dạng bảng.

Bước 1: Di chuyển chuột đến đơn hàng cần chuyển tiếp.

Bước 2: Chọn Chuyển tiếp để chuyển tiếp đơn hàng. 

Màn hình hiển thị popup:

Người dùng có thể lựa chọn Chuyển cho một người cụ thể hoặc Chuyển về hàng chờ (gỡ bỏ nhân viên phụ trách).

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top