Tạo đơn hàng mới

Tạo đơn hàng mới bằng cách thủ công hoặc upload file.

Trên giao diện Mobio, tại side-menu người dùng chọn lần lượt Sales → Đơn hàng để truy cập giao diện tạo mới và quản lý đơn hàng.

Ở góc trái trên cùng, người dùng bấm nút . Giao diện màn hình hiển thị 2 kiểu thêm đơn hàng để người dùng lựa chọn: Thêm lần lượt hoặc Thêm từ file.

Người dùng chọn Thêm lần lượt để tạo mới từng đơn hàng một, chọn Thêm từ file để tạo nhiều đơn hàng cùng một lúc.

Tạo đơn hàng bằng “Thêm lần lượt”

Khi lựa chọn kiểu Thêm lần lượt, giao diện màn hình hiển thị popup như sau để người dùng cấu hình:

Bước 1: Người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu, bao gồm thông tin chung, thông tin liên quan đến đơn hàng, nhóm tùy biến nếu có. Trong đó, có một số trường thông tin mặc định bắt buộc như sau:

1. Tên đơn hàng

2. Quy trình bán hàng tương ứng

3. Trạng thái đơn hàng

4. Profile (khách mua hàng)

Lưu ý:

– Deal Owner: người phụ trách chính của đơn hàng, có mọi quyền liên quan đến đơn hàng bao gồm sửa, xóa, chuyển trạng thái đơn hàng.

– Deal Supporter: người hỗ trợ cho đơn hàng, không có quyền sửa, xóa, chuyển trạng thái đơn hàng; có quyền xem, cập nhật ghi chú và công việc cho đơn hàng.

– Đơn hàng không có nhân viên phụ trách sẽ được chuyển vào hàng chờ (tab Chờ phân công).

Bước 2: Người dùng có thể thay đổi việc hiển thị của trường thông tin khi tạo mới đơn hàng cũng như chế độ bắt buộc/không bắt buộc của các trường đó. Để cấu hình, người dùng lựa chọn Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo Đơn hàng.

Xem hướng dẫn Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo Đơn hàng

Bước 3: Ấn Lưu để hoàn thành tạo đơn hàng mới.

Tạo đơn hàng bằng “Thêm từ file”

Khi lựa chọn kiểu Thêm từ file, giao diện màn hình hiển thị popup như sau để người dùng cấu hình:

Bước 1: Nhập file vào hệ thống. 

  • Người dùng có thể lựa chọn kiểu nhập file là tải file lên hệ thống hoặc Sao chép & dán dữ liệu như hình dưới:
  • Nếu thêm mới đơn hàng bằng việc tải file lên hệ thống, người dùng có thể tải file đơn hàng mẫu về để điền thông tin theo nhu cầu.
Giao diện mẫu file thêm mới đơn hàng

Lưu ý:

– Giới hạn dung lượng của file excel tải lên là 10MB và 300.000 dòng dữ liệu.

– Tên đơn hàngQuy trình bán hàng và Trạng thái đơn hàng là 3 trường thông tin bắt buộc cần có trong file. Để hệ thống có thể nhận diện và định vị Quy trình bán hàng và Trạng thái đơn hàng một cách chính xác nhất cho mỗi đơn hàng, người dùng cần điền ID/mã tương ứng của trường thông tin đó vào file.

  • Để lấy ID của Quy trình bán hàng, người dùng truy cập Sales → Quy trình bán hàng. Tại mỗi quy trình, ấn biểu tượng để sao chép ID.
  • Để lấy ID của Trạng thái đơn hàng, cũng mục trên, người dùng ấn vào tên của từng quy trình, sau đó tại mỗi trạng thái, người dùng ấn biểu tượng  để sao chép ID.

Bước 2: Chọn trường thông tin tương ứng.

  • Người dùng chọn trường thông tin của Mobio tương ứng với các trường đã tạo trong file.
  • Ấn tick Không nhập các trường thông tin chưa chọn, sau đó ấn Tiếp tục để upload file.

Bước 3: Ấn Tiếp tục và hoàn thành Upload Đơn hàng. Kết quả upload file sẽ được gửi về mail của tài khoản người dùng.

Đơn hàng sau khi tạo thành công

Đơn hàng sẽ hiển thị trên màn hình ngay sau khi tạo xong. Có 2 kiểu hiển thị đơn hàng:

  • Hiển thị theo dạng cột.
  • Hiển thị theo dạng bảng.

Ở chế độ hiển thị dạng bảng, người dùng có thể thay đổi các trường thông tin hiển thị bằng cách ấn  . Hệ thống hiển thị pop-up chỉnh sửa thông tin:

+ Ấn tích xanh ở cột bên tay trái để thêm các trường thông tin theo mong muốn. Ấn dấu X để gỡ các trường thông tin đã chọn, người dùng có thể lựa chọn Gỡ tất cả các trường thông tin.

+ Tên đơn hàngTrạng thái đơn hàng là trường thông tin hiển thị mặc định của hệ thống.

+ Lựa chọn + Thêm trường thông tin mới để thêm mới các trường tùy biến.

+ Người dùng có thể hao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của trường thông tin. 

Sau đó ấn Lưu để hệ thống ghi nhận cấu hình.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top