Nếu kích hoạt lại chiến dịch sau thời gian tạm dừng, hệ thống có tiếp tục gửi thông điệp không?

Sau khi tạm dừng, nếu kích hoạt lại chiến dịch hệ thống vẫn tiếp tục gửi cho những người chưa nhận được thông điệp trước đó. 

Tuy nhiên trong một số trường hợp, hệ thống Mobio sẽ không tiếp tục gửi thông điệp sau khi tạm dừng:

  • Chiến dịch có chứa voucher
  • Chiến dịch giới hạn profile

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top