Tại sao có trường hợp tin nhắn fanpage Facebook không trả đủ về Mobio?

Có khả năng một Chat App khác đang được ưu tiên nhận tin nhắn của fanpage nên Mobio không nhận được đủ tin nhắn.

Người dùng vui lòng kiểm tra lại phần setting app trên fanpage:

1. Truy cập Cài đặt trang.

2. Chọn Nhắn tin nâng cao.

3. Chọn cấu hình Giao thức chuyển giao.

4. Kiểm tra có app nào đang được ưu tiên nhận tin nhắn không?

Nếu có thì sẽ gỡ tất cả các app và chọn Mobio là Người nhận chính cho giao thức chuyển giao.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top