Làm sao để xem được các trường thông tin vừa import vào hệ thống trên CDP?

Bước 1: Khi thao tác Import file vào CDP, người dùng nên gắn Tag hành vi trong quá trình Import. Sau khi hoàn tất Import, lọc lại các Profile đã được gắn Tag hành vi vừa tạo trên CDP, để lọc ra đúng các profile vừa import. 

Bước 2: Sau đó, chọn “Chọn thông tin hiển thị” và tích chọn các trường dữ liệu vừa import vào mà người dùng muốn kiểm tra. Sau khi thao tác cả 2 bước trên, người dùng có thể xem được các trường dữ liệu của các profile mình vừa import vào CDP.

Still need help?

Contact Us

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top