Nhóm profile là gì?

Là những danh sách Profile trên CDP được tạo thành các nhóm nhỏ, nhằm phân quyền cho các bộ phận khác trong công ty, các thành viên khác nhau trong nhóm quản lý tập khách hàng riêng biệt.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top