Một profile có thể gắn bao nhiêu tag hành vi?

1 profile có thể gắn KHÔNG GIỚI HẠN số lượng Tag hành vi.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top