Một profile có thể gắn bao nhiêu tag hành vi?

1 profile có thể gắn tối đa 100 Tag hành vi.

Nếu 1 profile được gắn hơn 100 tag hành vi, hệ thống sẽ tự động gỡ các tag hành vi thừa để đảm bảo số lượng tag tối đa trên 1 Profile không bao giờ vượt quá 100.

Tag hành vi bị gỡ là các tag có thời gian hết hạn trên Profile ngắn nhất.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top