Có thể xoá profile trên MOBIO được không?

Tất cả Profile một khi được ghi nhận trên Mobio sẽ không xóa đi được nữa.

Do đó, người dùng lưu ý import dữ liệu vào hệ thống cần kiểm tra import đúng tập, chọn đúng trường. Tương tự, với các dữ liệu từ hệ thống bên thứ 3 như dữ liệu giao dịch, một khi đã được hệ thống ghi nhận và xử lý sẽ không thay đổi được dữ liệu nữa.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top