Mobio có tự động loại trừ những profile bị trùng lặp không?

Những profile khi import từ file excel vào Mobio sẽ được tự động loại các profile bị trùng lặp.

Trường hợp 1

Profile bị trùng trong file Excel → hệ thống sẽ tự động loại bỏ những Profile bị trùng trong file.

Trường hợp 2

Profile bị trùng trong file excel với những profile đã tồn tại trên hệ thống → hệ thống sẽ tính toán dựa trên các trường định danh của profile đó (Số điện thoại , email, CIF, social ID…) để đề xuất hợp nhất hoặc tự động hợp nhất

Tự động hợp nhất

Profile A có sẵn trên hệ thống: SĐT 1

Profile B nhập file excel: SĐT 1, Email 1

→ Hệ thống bổ sung thêm thêm Email 1 cho profile A.

Đề xuất hợp nhất  

Profile A có sẵn trên hệ thống : SĐT 1

Profile B cũng có sẵn trên hệ thống: Email 1

Profile C import excel: SĐT 1, Email 1

→ Hệ thống đề xuất hợp nhất giữa 3 profiles, người dùng sẽ cần truy cập vào hệ thống để xét duyệt.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top