Làm sao để bảo mật thông tin khách hàng, tránh trường hợp nhân viên lấy thông tin?

Cân nhắc khi phân quyền xuất dữ liệu khách hàng từ CDP cho User

Nhằm tránh việc rò rỉ dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể vẫn cấp quyền cho các nhân viên vận hành được quyền truy cập CDP và truy cập profile khách hàng nhưng sẽ hạn chế quyền xuất file dữ liệu từ CDP.

Chẳng hạn, chỉ có cấp quản lý mới được phân quyền để Xuất file dữ liệu profile, còn các nhân viên cấp thấp hơn sẽ không được phân quyền Xuất dữ liệu để tránh trường hợp thất thoát dữ liệu khi nhân viên chuyển công tác.

Để cấu hình phân quyền Xuất file CDP, người dùng có thể thao tác theo các bước như sau:

(1) Tạo Nhóm quyền (tham khảo Hướng dẫn tạo Nhóm quyền)

(2) Bỏ tích quyền Xuất file CDP để User được phân Nhóm quyền này để không xuất file data từ CDP được

(3) Tạo tài khoản và gán Nhóm quyền cho tài khảo đó (tham khảo Hướng dẫn tạo Tài khoản)

Quản lý dữ liệu khách hàng theo Nhóm Profile

Sử dụng Nhóm Profile cho phép người dùng chỉ định một danh sách khách hàng cụ thể cho một số user quản lý. Hệ thống cũng cho phép cấu hình để chỉ một số người dùng có thể thấy được danh sách các khách hàng này.

Tham khảo Hướng dẫn Quản trị Nhóm profile.

Quản lý dữ liệu khách hàng theo cấu trúc Phân tầng dữ liệu

Sử dụng tính năng tạo Thương hiệu con cho phép người dùng quản lý dữ liệu phân tầng theo cấu trúc doanh nghiệp thường là các tập đoàn lớn sở hữu nhiều công ty, thương hiệu. 

Trên hệ thống, các Thương hiệu con sẽ thường được áp dụng cho các công ty con, các thương hiệu thuộc tập đoàn, tài khoản Thương hiệu con được tạo ra sẽ chỉ nhìn thấy và quản lý tập khách hàng, mạng xã hội, chiến dịch marketing, … của công ty mình. Tài khoản Thương hiệu con này sẽ không nhìn thấy được dữ liệu khách hàng của các Thương hiệu con khác được tạo ra.

Trong khi đó, tài khoản Thương hiệu cha thường được áp dụng để quản lý toàn bộ dữ liệu của các Thương hiệu con tập trung vào một tài khoản.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top