Tại sao khi upload file excel, người dùng đã điền tag hành vi rồi mà profile vẫn không được gắn tag hành vi?

Khi upload file excel, nếu tag hành vi chưa được gắn cho tập, người dùng cần kiểm tra lại các bước sau:

– Sau khi nhập tên Tag hành vi, lưu ý nhấn Enter. Tag được gắn thành công khi có hiển khung tròn xanh lá bao quanh tên Tag hành vi.

– Đảm bảo file mẫu Excel import đúng đính dạng (Tham khảo Lưu ý khi import file).

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top