Tag hành vi là gì? Dùng để làm gì?

Được sử dụng để theo dõi, đo lường và phân tích hành vi của Profile (dựa trên tương tác của Profiles với các nội dung mà bạn cung cấp qua Marketing, Journey Builder, Online & Mạng xã hội, Mobile App).

Tag hành vi có thể được ứng dụng theo một số cách như sau: 

  • Khi import file vào CDP, để phân loại các profile được import vào 
  • Để lọc tập khách hàng import vào CDP và gửi chiến dịch Marketing
  • Gắn vào nút submit của Landing page được tích hợp, phân biệt được lead đến từ Landing page nào dựa vào tên Tag 
  • Gắn vào các bài viết trên mạng xã hội để tracking khách hàng đang quan tâm tới nội dung, sản phẩm nào, khách hàng like, comment sẽ tự động được gắn tag
  • Trigger Phát sinh tương tác với Tag hành vi trên Journey Builder sẽ tự động gửi thông điệp Marketing cho khách hàng tương tác và được hệ thống gắn tag.

Lưu ý:

  1. Tag hành vi có thời gian hiệu lực: thời gian hiệu lực của Tag hành vi được tính từ thời điểm Profile tương tác với tag đó lần đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại.
  2. Người dùng có thể xem và chỉnh sửa thời gian hiệu lực của tag tại Cài đặt Doanh nghiệp → Đối tượng → Tags → Tag hành vi
  3. Đối với Tag hành vi được tạo thông qua các Module CDP, Marketing, Socials mà không tạo tại khu vực Cài đặt Doanh nghiệp → Đối tượng → Tags → Tag hành vi; thời gian hiệu lực mặc định của tag là 365 ngày.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top